اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان الزهرا پلدختر   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 71204090046 شکيلا رفيعي پلدختر اولویت اول 86.54 
2 71204090036 عليه مرادي پور پلدختر اولویت اول 77.47 
3 71204090038 مبينا احمدي پلدختر اولویت اول 76.54 
4 71204090041 فاطمه کلانتري نژاد پلدختر اولویت اول 72.82 
5 71204090105 پرستو كرمي بازوند پلدختر اولویت اول 71.69 
6 71204090048 زهرا عزيزي پلدختر اولویت اول 71.61 
7 71204090062 هانيه بهرامي زاده پلدختر اولویت اول 70.60 
8 71204090072 فائزه بازوند پلدختر اولویت اول 70.09 
9 71204090030 فائزه رشنو پلدختر اولویت اول 70.00 
10 71204090044 مهديه ظهرابي پلدختر اولویت اول 70.00 
11 71204090003 فاطمه سليماني فرد پلدختر اولویت اول 69.79 
12 71204090094 ساناز شفيعي پلدختر اولویت اول 69.56 
13 71204090071 فائزه نظري پلدختر اولویت اول 69.15 
14 71204090034 زهرا حيدروند پلدختر اولویت اول 69.07 
15 71204090121 پگاه خدادادي پلدختر اولویت اول 68.48 
16 71204090005 نساء مرادي پلدختر اولویت اول 68.43 
17 71204090118 نگار قنبري پلدختر اولویت اول 68.33 
18 71204090040 محدثه رامين پلدختر اولویت اول 68.06 
19 71204090047 فرنوش ميرزايي پلدختر اولویت اول 67.95 
20 71204090060 فاطمه زهراکار پلدختر اولویت اول 67.35 
21 71204090081 نيلوفر صحرايي پلدختر اولویت اول 66.46 
22 71204090052 نسا عالي پور پلدختر اولویت اول 66.26 
23 71204090073 فاطمه ساتياروند پلدختر اولویت اول 66.25 
24 71204090070 سپيده اميريان پلدختر اولویت اول 65.78 
25 71204090078 زهرا هاشميان پلدختر اولویت اول 65.77 
26 71204090054 اعظم قرباني پلدختر اولویت اول 65.22 
27 71204090074 زهرا جودکي پلدختر اولویت اول 65.07 
28 71204090042 فاطمه بابايي پلدختر اولویت اول 64.10 
29 71204090009 پرستو رجبي پلدختر اولویت اول 63.78 
30 71204090031 فاطمه جودکي نژاد پلدختر اولویت اول 63.02 
31 71204090012 فاطمه اسدي پلدختر اولویت اول 63.00 
32 71204090025 فائزه مرادي پلدختر اولویت اول 62.98 
33 71204090084 زهرا ولي پور پلدختر اولویت اول 62.85 
34 71204090110 مريم پو پلدختر اولویت اول 62.62 
35 71204090107 پريا كريمي فرد پلدختر اولویت اول 62.46 
36 71204090008 کوثر حسني پلدختر اولویت اول 62.43 
37 71204090001 نسترن امرائي پلدختر اولویت اول 62.39 
38 71204090085 عارفه علي حيدري پلدختر اولویت اول 62.36 
39 71204090028 زهرا غلامي پلدختر اولویت اول 61.64 
40 71204090058 نعيمه نيازي پلدختر اولویت اول 61.61 
41 71204090075 نساء قدمي پور پلدختر اولویت اول 61.39 
42 71204090096 عليه نيازي پلدختر اولویت اول 61.37 
43 71204090080 ليلا فلاحي فصيح پلدختر اولویت اول 60.60 
44 71204090024 پرستو ايماني پلدختر اولویت اول 60.42 
45 71204080004 نسترن نصرالهي پلدختر اولویت اول 60.32 
46 71204080006 فاطمه هاشمي پلدختر اولویت اول 60.31 
47 71204090122 زهرا اصلاني پلدختر اولویت اول 60.26 
48 71204090043 فاطمه کرمي پلدختر اولویت اول 60.17 
49 71204090102 نگين بازگير پلدختر اولویت اول 59.83 
50 71204090108 سحر نورمحمدي پلدختر اولویت اول 59.41 
51 71204090066 فاطمه درويش شوخ پلدختر اولویت اول 59.19 
52 71204080001 مريم جودکي پلدختر اولویت اول 59.10 
53 71204090077 سارا نصيري پور پلدختر اولویت اول 59.04 
54 71204090090 فاطمه صالحي نيا پلدختر اولویت اول 57.75 
55 71204090083 طاهره ايماني پلدختر اولویت اول 57.53 
56 71204090091 ندا ناصري پلدختر اولویت اول 57.47 
57 71204090033 انسيه عيدي نژاد پلدختر اولویت اول 57.46 
58 71204090032 زهرا عزيزي خواه پلدختر اولویت اول 57.05 
59 71204090093 نگار جعفري پلدختر اولویت اول 56.66 
60 71204090114 زهرا نصرالهي پلدختر اولویت اول 56.49 
61 71204090076 مريم بلفکه پلدختر اولویت اول 56.10 
62 71204090010 كوثر امرايي پلدختر اولویت اول 56.09 
63 71204090049 فاطمه صفرزاده پلدختر اولویت اول 56.03 
64 71204090023 فاطمه بابايي نژاد پلدختر اولویت اول 56.02 
65 71204090082 ساناز بيرانوند پلدختر اولویت اول 55.90 
66 71204080003 پگاه عزيزي والا پلدختر اولویت اول 55.87 
67 71204090089 فاطمه باقري حيدري پلدختر اولویت اول 55.54 
68 71204090039 نگار مهرابي پلدختر اولویت اول 55.52 
69 71204090113 پرديس نادري کاوه کالي پلدختر اولویت اول 55.43 
70 71204090103 ليلا مرادي پلدختر اولویت اول 55.29 
71 71204090029 فاطمه حيدروند پلدختر اولویت اول 55.21 
72 71204090015 رعنا غلام پور پلدختر اولویت اول 55.09 
73 71204090112 هانيه شفيعي پلدختر اولویت اول 54.55 
74 71204090021 فاطمه کرمي کفراج پلدختر اولویت اول 54.28 
75 71204090006 فاطمه چهار دولي پلدختر اولویت اول 54.10 
76 71204090018 شقايق پاپي پلدختر اولویت اول 53.96 
77 71204090027 فاطمه قبادي زاده پلدختر اولویت اول 53.94 
78 71204090013 فروزان احمدي پور پلدختر اولویت اول 53.87 
79 71204090109 زهرا اكبري پلدختر اولویت اول 53.87 
80 71204090064 زهرا عباسي پلدختر اولویت اول 53.79 
81 71204090095 سميرا ولي پور پلدختر اولویت اول 53.47 
82 71204090014 فائزه عزيزي پلدختر اولویت اول 53.34 
83 71204090079 زهرا ايماني پلدختر اولویت اول 53.11 
84 71204090063 سميه ناصري پلدختر اولویت اول 52.45 
85 71204090100 ليلا عباسي جودکي پلدختر اولویت اول 52.44 
86 71204090092 پريسا رجبي پلدختر اولویت اول 52.25 
87 71204090057 مريم آبسري پلدختر اولویت اول 51.79 
88 71204080002 زهرا اله دادي پلدختر اولویت اول 51.21 
89 71204090011 فاطمه مومني پلدختر اولویت اول 50.97 
90 71204090068 الهه غلامي پلدختر اولویت اول 50.92 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان امام جعفر صادق خرم آباد   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 55012380019 سجاد  کرمي چم ديوان ناحیه 2 اولویت دوم 60.98  سهمیه شاهد
2 55012380002 شهاب دريکوند ناحیه 2 اولویت دوم 59.95  سهمیه شاهد
3 55012380022 حمزه جعفرزاده ناحیه 2 اولویت دوم 58.03  سهمیه شاهد
4 55012380005 علي رضا دينياري ناحیه 2 اولویت دوم 57.19  سهمیه شاهد
5 55012380014 رضا پيرداده ناحیه 2 اولویت دوم 56.79  سهمیه شاهد
6 55012380024 سيدابوالفضل رحيمي ناحیه 2 اولویت دوم 55.58  سهمیه شاهد
7 55012380001 ميثم دالوند ناحیه 2 اولویت دوم 55.03  سهمیه شاهد
8 55012380008 رضا احمدي فرد ناحیه 2 اولویت دوم 54.30  سهمیه شاهد
9 55012380006 مهدي بهاروندي ناحیه 2 اولویت دوم 53.99  سهمیه شاهد
10 55012390140 علي نظري سالاري ناحیه 2 اولویت دوم 74.78 
11 55032190132 جواد حسنوند ناحیه 2 اولویت اول 74.28 
12 55012390074 امين احمدي فيروزآباد ناحیه 2 اولویت دوم 74.22 
13 55032190134 محمد دالوند ناحیه 2 اولویت اول 74.16 
14 55012390027 سيدمهدي عزيزي ناحیه 2 اولویت دوم 73.86 
15 55012390091 محمد کرم رضا پور ناحیه 2 اولویت دوم 73.33 
16 55012380016 حسين اكبريان ناحیه 2 اولویت دوم 73.22 
17 55012390110 مهدي طهماسي نادري چگني ناحیه 2 اولویت دوم 72.27 
18 55012390238 شايان  محمدي ناحیه 2 اولویت دوم 72.21 
19 55012390094 آريا افضلي چگني ناحیه 2 اولویت دوم 72.18 
20 55012390095 امين براتي ناحیه 2 اولویت دوم 72.16 
21 55032190138 کسري کيافر ناحیه 2 اولویت اول 71.93 
22 55012390059 علي  داودي زاده ناحیه 2 اولویت دوم 71.92 
23 55032190005 امير حاجي جودکي ناحیه 2 اولویت اول 71.64 
24 55012390203 رضا حسينوند ناحیه 2 اولویت دوم 71.64 
25 55032190045 رامتين نيرومند ناحیه 2 اولویت اول 71.48 
26 55032190032 حجت مير دريکوند ناحیه 2 اولویت اول 71.39 
27 55012390073 اميرحسين بازگير پ محمد حسین ناحیه 2 اولویت دوم 71.19 
28 55032190008 احمدرضا دريکوند ناحیه 2 اولویت اول 71.17 
29 55012390123 محمد  اميديان ناحیه 2 اولویت دوم 71.13 
30 55012390122 بهمن رضايي درجزيني ناحیه 2 اولویت دوم 70.60 
31 55012390085 مجيد يعقوبوند ناحیه 2 اولویت دوم 70.44 
32 55032180002 محمد تقي نيا ناحیه 2 اولویت اول 70.34 
33 55032190038 سيد علي حيات الغيبي ناحیه 2 اولویت اول 69.95 
34 55032190036 محمدامير بيرانوند ناحیه 2 اولویت اول 69.93 
35 55012390075 امير رضا  رستمي نژاد ناحیه 2 اولویت دوم 69.83 
36 55032190022 محمد رحماني چگني ناحیه 2 اولویت اول 69.77 
37 55032190020 سپهر حاتموند ناحیه 2 اولویت اول 69.70 
38 55032190019 مهدي بختياري زاده ناحیه 2 اولویت اول 69.68 
39 55032190013 محمد منتي ثابت ناحیه 2 اولویت اول 69.52 
40 55032190033 محمد امين نظرپور ناحیه 2 اولویت اول 69.47 
41 55032190026 يونس شاکرمي ناحیه 2 اولویت اول 69.42 
42 55032190007 مهدي دالوند ناحیه 2 اولویت اول 69.18 
43 55012390125 امير حسين  اميري اصل ناحیه 2 اولویت دوم 69.03 
44 55012390054 امير حسين نادي ناحیه 2 اولویت دوم 69.01 
45 55012390161 امير حسين  هاشمي ناحیه 2 اولویت دوم 68.88 
46 55032190136 کسري درويشي ساکي ناحیه 2 اولویت اول 68.71 
47 55012390047 حسين  معتمدي منش ناحیه 2 اولویت دوم 68.59 
48 55032190030 سيدحسن موسوي صدر ناحیه 2 اولویت اول 68.46 
49 55012390175 امير حسين  پرهمت ناحیه 2 اولویت دوم 68.40 
50 55012390181 امير محمد  حدادي ناحیه 2 اولویت دوم 68.30 
51 55012390111 حسين سعيدي ناحیه 2 اولویت دوم 68.24 
52 55012390271 محمد اسدزاده ناحیه 2 اولویت دوم 68.05 
53 55032190135 شاهين پورفرخ ناحیه 2 اولویت اول 67.79 
54 55012390205 اميرمحمد جافري نسب ناحیه 2 اولویت دوم 67.65 
55 55012390151 علي  بيرانوندي ناحیه 2 اولویت دوم 67.57 
56 55012390097 اميرحسين خوش كيش ناحیه 2 اولویت دوم 67.41 
57 55032180004 اميرمحمد عبداللهي ناحیه 2 اولویت اول 67.40 
58 55012390021 محمد سميني ناحیه 2 اولویت دوم 67.39 
59 55012390229 امير حسين وطن ناحیه 2 اولویت دوم 67.22 
60 55032190035 اشکان بيرانوند ناحیه 2 اولویت اول 67.10 
61 55032190024 علي زيدعلي نژاد ناحیه 2 اولویت اول 67.03 
62 55032190064 مهدي طالبي ناحیه 2 اولویت اول 67.01 
63 55032190131 رضا حاتمي پيام ناحیه 2 اولویت اول 66.96 
64 55012390071 بهنام حيدري ناحیه 2 اولویت دوم 66.84 
65 55032190003 علي احمدي پ نجم الدین ناحیه 2 اولویت اول 66.83 
66 55012380015 محمد نادري ناحیه 2 اولویت دوم 66.72 
67 55012390139 ياسين  سپهوند ناحیه 2 اولویت دوم 66.72 
68 55012390112 محمد امين مهرابيان ناحیه 2 اولویت دوم 66.39 
69 55012390067 رضا دالوند پ ملک علی ناحیه 2 اولویت دوم 66.37 
70 55012390248 حامد بازگير ناحیه 2 اولویت دوم 66.27 
71 55032190014 مهدي ميرزا نژادفرد ناحیه 2 اولویت اول 66.25 
72 55012390254 محمد ميثمي ناحیه 2 اولویت دوم 66.20 
73 55012390100 محمدامين مرادي ناحیه 2 اولویت دوم 66.10 
74 55012390137 محمد  احمدي چگني ناحیه 2 اولویت دوم 66.08 
75 55012390035 رضا   کيارش ناحیه 2 اولویت دوم 65.99 
76 55012390061 رضا  ياراحمدي ناحیه 2 اولویت دوم 65.93 
77 55032190120  سينا داناي طوس ناحیه 2 اولویت اول 65.84 
78 55012390082 عليرضا عربان ناحیه 2 اولویت دوم 65.81 
79 55012390138 پوريا  ناصري نسب ناحیه 2 اولویت دوم 65.74 
80 55012390104 محمد سرافراز ناحیه 2 اولویت دوم 65.66 
81 55012390078 علي کهزادوند ناحیه 2 اولویت دوم 65.55 
82 55012390004 محمد احمدي نيا ناحیه 2 اولویت دوم 65.52 
83 55012390179 رضا  جودکي ناحیه 2 اولویت دوم 65.46 
84 55012390157 محمد  آهور ناحیه 2 اولویت دوم 65.21 
85 55012390036 رضا ناصري ناحیه 2 اولویت دوم 65.00 
86 55012390136 علي  باقري ناحیه 2 اولویت دوم 64.87 
87 55032190018 محمد بابعالي ناحیه 2 اولویت اول 64.61 
88 55012390149 رضا   بهاري ناحیه 2 اولویت دوم 64.54 
89 55032190041 امين طولابي ناحیه 2 اولویت اول 64.24 
90 55032190109 احسان گراوند ناحیه 2 اولویت اول 64.15 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان امام علی کوهدشت   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 63113180001 محمد باروندي کوهدشت اولویت اول 44.32  سهمیه شاهد
2 63113180002 عارف بلوكيان کوهدشت اولویت اول 40.20  سهمیه شاهد
3 63113180003 يونس پور حاتمي کوهدشت اولویت اول 47.11  سهمیه شاهد
4 63113180005 رضا اماني کوهدشت اولویت اول 40.77  سهمیه شاهد
5 63113180007 محمد شفيعي کوهدشت اولویت اول 51.56  سهمیه شاهد
6 63113190198 محمد رضا غلامي ايتيوند کوهدشت اولویت اول 80.55 
7 63113190177 علي جمالي تنها کوهدشت اولویت اول 80.26 
8 63113190215 شايان مهدي کوهدشت اولویت اول 78.48 
9 63113190208 علي گراوند کوهدشت اولویت اول 77.99 
10 63113190176 حميد رضا جعفر پور کوهدشت اولویت اول 76.63 
11 63113190211 سيد احسان محبي تيزابي کوهدشت اولویت اول 74.56 
12 63113190220 سيد محمد امين نوشادي کوهدشت اولویت اول 73.72 
13 63113190212 نيما منصوري کوهدشت اولویت اول 73.70 
14 63113190070 محمد جواد عزيزي قلعه کوهدشت اولویت اول 73.32 
15 63113190090 علي ميرزائي کوهدشت اولویت اول 73.04 
16 63113190197 دانيال علي نيايي کوهدشت اولویت اول 72.04 
17 63113190179 سيد حسين حسيني کوهدشت اولویت اول 70.63 
18 63113190209 عليرضا گراوند کوهدشت اولویت اول 70.53 
19 63113190182 علي خورشيدي فر کوهدشت اولویت اول 70.12 
20 63113190050 محمد نويد جمشيدي کوهدشت اولویت اول 69.26 
21 63113190254 علي امرايي کوهدشت اولویت اول 69.26 
22 63113190053 سيد هادي حسيني پاك کوهدشت اولویت اول 68.86 
23 63113190216 عرفان ميرزايي کوهدشت اولویت اول 68.82 
24 63113190181 علي رضا خاني کوهدشت اولویت اول 68.62 
25 63113190051 شاهين جوادي منفرد کوهدشت اولویت اول 68.51 
26 63113190081 محمد جواد گراوند کوهدشت اولویت اول 67.89 
27 63113190217 اميد ميره زاده کوهدشت اولویت اول 67.86 
28 63113190074 امير رضا كرموند کوهدشت اولویت اول 67.74 
29 63113190040 علي آدينه وند کوهدشت اولویت اول 67.69 
30 63113190046 اميررضا آزادبخت کوهدشت اولویت اول 67.23 
31 63113190011 كامياب گراوند کوهدشت اولویت اول 67.12 
32 63113190207 حميدرضا گراوند کوهدشت اولویت اول 66.63 
33 63113190066 محمد امين شيرمحمد کوهدشت اولویت اول 66.33 
34 63113190168 صادق آزادبخت کوهدشت اولویت اول 66.26 
35 63113190250 امير حسين خسروي کوهدشت اولویت اول 65.85 
36 63113190099 محمود شاكرمي کوهدشت اولویت اول 65.84 
37 63113190193 مهدي شرفي کوهدشت اولویت اول 65.76 
38 63113190205 پويا گراوند کوهدشت اولویت اول 65.65 
39 63113180006 رضا امرايي کوهدشت اولویت اول 65.63 
40 63113190159 علي رضا كمانگر کوهدشت اولویت اول 65.44 
41 63113190237 آرمان دوستي رودي کوهدشت اولویت اول 65.16 
42 63113190203 رضا كوناني کوهدشت اولویت اول 65.01 
43 63113190252 سعيد كرد کوهدشت اولویت اول 64.50 
44 63113190218 حسام الدين نورعلي کوهدشت اولویت اول 63.94 
45 63113190056 كيوان سجادي فرد کوهدشت اولویت اول 63.93 
46 63113190101 عليزاده قبادي کوهدشت اولویت اول 63.83 
47 63113190063 عليرضا شكري بني کوهدشت اولویت اول 63.81 
48 63113190085 امير رضا محمديان کوهدشت اولویت اول 63.75 
49 63113190249 محمد حسين اميني کوهدشت اولویت اول 63.34 
50 63113190023 آرش هاشم پور کوهدشت اولویت اول 63.31 
51 63113190058 فريد سوري کوهدشت اولویت اول 63.24 
52 63113190183 مرتضي رحماني قمش کوهدشت اولویت اول 63.19 
53 63113190055 علي رضا رشنو پور کوهدشت اولویت اول 62.82 
54 63113190210 محمد گراوند کوهدشت اولویت اول 62.78 
55 63113190025 رضا همت پور کوهدشت اولویت اول 62.51 
56 63113190248 احسان احمدپور کوهدشت اولویت اول 62.34 
57 63113190230 محمد امين محمودي راد کوهدشت اولویت اول 62.21 
58 63113190067 مهران ضروني کوهدشت اولویت اول 62.17 
59 63113190113 پويا خوشناموند کوهدشت اولویت اول 62.16 
60 63113190186 حميد رضا رضايي کوهدشت اولویت اول 62.13 
61 63113190175 آريا تركاشوند کوهدشت اولویت اول 62.04 
62 63113190060 علي سوري کوهدشت اولویت اول 62.03 
63 63113190200 مهدي فتحي کوهدشت اولویت اول 61.94 
64 63113190042 متين آزادبخت کوهدشت اولویت اول 61.89 
65 63113190191 مهدي سوري کوهدشت اولویت اول 61.63 
66 63113190153 سيد محمد حسيني کوهدشت اولویت اول 61.63 
67 63113190084 علي رضا گرايي کوهدشت اولویت اول 61.60 
68 63113190047 سعيد ايماني چگني کوهدشت اولویت اول 61.47 
69 63113190003 شاهين امرايي کوهدشت اولویت اول 61.43 
70 63113190169 فرهاد احمديان کوهدشت اولویت اول 61.26 
71 63113190054 محمد جواد رشنو کوهدشت اولویت اول 61.00 
72 63113190174 سيد رضا نوشادي کوهدشت اولویت اول 60.59 
73 63113190087 امير رضا ملكي کوهدشت اولویت اول 60.48 
74 63113190251 احمد رضا سوري لكي کوهدشت اولویت اول 60.37 
75 63113190195 امير محمد طاهري کوهدشت اولویت اول 60.19 
76 63113190068 محمد رضا طرهاني کوهدشت اولویت اول 60.18 
77 63113190006 علي رشنو کوهدشت اولویت اول 59.79 
78 63113190015 علي مرادپور کوهدشت اولویت اول 59.77 
79 63113190044 سامان آزادبخت کوهدشت اولویت اول 59.65 
80 63113190242 شايان گراوند پدر بابانازار کوهدشت اولویت اول 59.25 
81 63113190184 محمد حسين رحيميان کوهدشت اولویت اول 59.22 
82 63113190256 بهمن فتاحي کوهدشت اولویت اول 59.21 
83 63113190076 علي اصغر كوشكي کوهدشت اولویت اول 59.04 
84 63113190157 محمد غلامي کوهدشت اولویت اول 58.90 
85 63113190016 ابوذر مهدوي کوهدشت اولویت اول 58.77 
86 63113190098 پويا سوري کوهدشت اولویت اول 58.61 
87 63113190226 پيام باقري حسين آباد کوهدشت اولویت اول 58.45 
88 63113190041 ميلاد آزادبخت کوهدشت اولویت اول 58.43 
89 63113190017 علي مهكي کوهدشت اولویت اول 58.41 
90 63113190078 فهيم گراوند کوهدشت اولویت اول 58.41 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان باقرالعلوم بروجرد   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 60082980001 محمدامين ترابي گودرزي بروجرد اولویت دوم 55.51  سهمیه شاهد
2 60082980002 محمود عبدالملکي بروجرد اولویت دوم 53.98  سهمیه شاهد
3 60082980003 اميرحسين کرباسي بروجرد اولویت دوم 55.51  سهمیه شاهد
4 60082990056 عرفان تقوي بروجرد اولویت دوم 76.83 
5 60092890031 پويا نعيمي روزبهاني بروجرد اولویت اول 76.39 
6 60082990060 فتاح حسيني روزبهاني بروجرد اولویت دوم 75.29 
7 60082990067 اميررضا عليخاني بروجرد اولویت دوم 74.50 
8 60082990045 مهدي مدرس بروجرد اولویت دوم 74.25 
9 60082990047 محمدمهدي يارمحمدي بروجرد اولویت دوم 73.55 
10 61092990007 عليرضا دارابي اشترینان اولویت اول 73.01 
11 60082990066 مصطفي عزيززاده بروجرد اولویت دوم 72.87 
12 60082990055 متين پرهيزکار بروجرد اولویت دوم 71.26 
13 60082990020 اميررضا ابوالفتحي بروجرد اولویت دوم 70.93 
14 60082990078 محمد نوروزي بروجرد اولویت دوم 70.27 
15 60092990074 محمد رفيعي بروجرد اولویت اول 70.16 
16 60082990023 محمدپرهام دبير بروجرد اولویت دوم 70.12 
17 60092990094 محمدحسين علي ياري بروجرد اولویت اول 69.61 
18 60082990073 عارف معظمي گودرزي بروجرد اولویت دوم 69.50 
19 60082990014 پوريا ولي پوري بروجرد اولویت دوم 69.47 
20 60092890023 مرتضي مرزباني بروجرد اولویت اول 69.46 
21 60082990033 امير شاکري بروجرد اولویت دوم 69.35 
22 60082990062 سپهر زندوکيلي بروجرد اولویت دوم 69.26 
23 60082990015 اميرحسين بوربور بروجرد اولویت دوم 69.21 
24 60082990008 طاها بازوند بروجرد اولویت دوم 69.07 
25 60082990003 اميرعلي ياراحمدي بروجرد اولویت دوم 68.95 
26 60082990094 امير رادمرد بروجرد اولویت دوم 68.71 
27 60082990002 محسن قلعه دار بروجرد اولویت دوم 68.39 
28 60082990063 مصطفي دالوند بروجرد اولویت دوم 68.08 
29 60082990042 علي ولي پوري گودرزي بروجرد اولویت دوم 68.02 
30 60082990030 حسين مرادي بروجرد اولویت دوم 67.42 
31 60082990082 فواد سلمانيان بروجرد اولویت دوم 66.46 
32 60082990072 اميرحسين مديري بروجرد اولویت دوم 66.46 
33 60082990079 احسان سعادتمند بروجرد اولویت دوم 66.32 
34 60082990013 علي جودکي بروجرد اولویت دوم 65.95 
35 60092890019 سهراب محمودوند بروجرد اولویت اول 65.86 
36 60092990050 مهدي کلهري بروجرد اولویت اول 65.76 
37 61092990011 عليرضا منادي اشترینان اولویت اول 65.45 
38 60082990004 محمد کوشکي بروجرد اولویت دوم 65.22 
39 60082990034 مهدي ع حسيني بروجرد اولویت دوم 65.16 
40 60082990058 سينا حجتي بروجرد اولویت دوم 65.09 
41 60082990086 علي حرثي روزبهاني بروجرد اولویت دوم 65.06 
42 60082990080 بهزاد کرمي پور بروجرد اولویت دوم 64.88 
43 60082990016 مهدي اميدي بروجرد اولویت دوم 64.79 
44 60082990028 محمد کاوياني بروجرد اولویت دوم 64.34 
45 60082990057 رضا ترابي بروجرد اولویت دوم 64.28 
46 60092990038 اسحاق ماسوري بروجرد اولویت اول 64.26 
47 61092990012 عليرضا منادي اشترینان اولویت اول 64.18 
48 60092990008 احسان بيرالوند بروجرد اولویت اول 63.11 
49 60082990102 الوند هوشيار بروجرد اولویت دوم 62.91 
50 60092990117 اميرحسين ياراحمدي بروجرد اولویت اول 62.74 
51 60082990065 اميرحسين سهرابي بروجرد اولویت دوم 62.69 
52 60082990076 محمدجواد نظامي بروجرد اولویت دوم 62.68 
53 60082990059 کياوش خرازي بروجرد اولویت دوم 62.64 
54 60082990048 ايمان باقي بروجرد اولویت دوم 62.56 
55 60082990075 مهدي مهديان بروجرد اولویت دوم 62.53 
56 60082990052 دانيال امانت چي بروجرد اولویت دوم 62.48 
57 60082990077 سينا نظام الاسلامي بروجرد اولویت دوم 62.39 
58 60092890010 مجتبي احمدپورمطلق بروجرد اولویت اول 62.19 
59 62092990011 علي ياراحمدي سیلاخور اولویت اول 62.01 
60 60082990092 علي عبدلي بروجرد اولویت دوم 61.63 
61 60082990085 امير شاهوردي بروجرد اولویت دوم 61.55 
62 60092990090 مصطفي کاوند بروجرد اولویت اول 61.31 
63 60082990101 محمد پورمحموديان بروجرد اولویت دوم 61.28 
64 60082990049 فريد حسيني روزبهاني بروجرد اولویت دوم 61.13 
65 60082990064 سينا سجادي بروجرد اولویت دوم 61.13 
66 60082990068 اميرحسين کردستاني بروجرد اولویت دوم 60.98 
67 60092890033 محمدرضا کرزبر بروجرد اولویت اول 60.85 
68 60082990022 بهنام مرادي بروجرد اولویت دوم 60.73 
69 60092990009 علي عماني بروجرد اولویت اول 60.40 
70 60082990026 مرتضي چگني بروجرد اولویت دوم 60.39 
71 60092990001 بهرام فصيحي بروجرد اولویت اول 59.70 
72 62092990010 احسان ياراحمدي سیلاخور اولویت اول 59.67 
73 60082990001 احسان شيخ الملوکي بروجرد اولویت دوم 59.33 
74 60092990104 عباس نقيبي روزبهاني بروجرد اولویت اول 59.30 
75 60082990051 متين اتحادفر بروجرد اولویت دوم 59.19 
76 62092990009 حسين ياراحمدي سیلاخور اولویت اول 59.04 
77 60092890004 علي سرميلي بروجرد اولویت اول 58.86 
78 62092990013 محمد ياراحمدي سیلاخور اولویت اول 58.82 
79 60092890013 مهدي نصرالهي بروجرد اولویت اول 58.78 
80 60082990096 محمدرضا صحرارو بروجرد اولویت دوم 58.67 
81 60082990054 اميررضا اميرپورعباس بروجرد اولویت دوم 58.20 
82 60092890016 حسين روزبهاني بروجرد اولویت اول 58.20 
83 60082990012 بهنام گودرزي بروجرد اولویت دوم 58.13 
84 60082990053 کيارش امام رضايي بروجرد اولویت دوم 57.92 
85 61092990005 علي ترکاشوند اشترینان اولویت اول 57.90 
86 60082990024 محمد نصرالهي بروجرد اولویت دوم 57.87 
87 62092990012 علي ياراحمدي سیلاخور اولویت اول 57.73 
88 62092990004 حسين هاشمي سیلاخور اولویت اول 57.72 
89 60082990009 ابوالفضل گودرزي بروجرد اولویت دوم 57.70 
90 60092890030 مهران بهاري بروجرد اولویت اول 57.68 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان بهار خرم آباد   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 55042780006 شادي باژولوند ناحیه 2 اولویت دوم 64.83  سهمیه شاهد
2 55042780005 شيرين  نريماني ناحیه 2 اولویت دوم 64.02  سهمیه شاهد
3 55042780013 سميه سلاحورزي ناحیه 2 اولویت دوم 62.90  سهمیه شاهد
4 55042780003 پگاه  پيامني ناحیه 2 اولویت دوم 59.06  سهمیه شاهد
5 55042780004 فاطمه  رسول پور ناحیه 2 اولویت دوم 58.94  سهمیه شاهد
6 55042780002 زهرا  صادقي نيا ناحیه 2 اولویت دوم 58.39  سهمیه شاهد
7 55042780011 مائده ليريائي ناحیه 2 اولویت دوم 57.47  سهمیه شاهد
8 55042780009 بيتا قاسمي ناحیه 2 اولویت دوم 55.49  سهمیه شاهد
9 55042780010 زينب احمدي ناحیه 2 اولویت دوم 53.27  سهمیه شاهد
10 55042790133 فائزه  صفا پور ناحیه 2 اولویت دوم 75.75 
11 55042790010 مريم  اميري ناحیه 2 اولویت دوم 75.52 
12 55042790237 مريم معتمدي ناحیه 2 اولویت دوم 75.07 
13 55042790165 بهناز محتشمي پور ناحیه 2 اولویت دوم 74.74 
14 55042790084 حانيه ابدالي ناحیه 2 اولویت دوم 74.14 
15 55072490078 سيده مبينا  طاهري ق ناحیه 2 اولویت اول 74.07 
16 55042790041 ريحانه ماسوريان ناحیه 2 اولویت دوم 74.07 
17 55042790124 شبنم  فرج پور ناحیه 2 اولویت دوم 74.05 
18 55042790122 ثنا سليماني فر ناحیه 2 اولویت دوم 73.62 
19 55072490079 الهام  قائد رحمت ناحیه 2 اولویت اول 73.54 
20 55072490083 رقيه  بروجردي جورابي ناحیه 2 اولویت اول 73.53 
21 55042790037 کيميا حسيني ناحیه 2 اولویت دوم 73.02 
22 55042790125 رضوان  قرباني چگني ناحیه 2 اولویت دوم 72.77 
23 55042790143 ام البنين  يوسفوند ناحیه 2 اولویت دوم 72.35 
24 55042790113 فاطمه  بازگير ناحیه 2 اولویت دوم 72.30 
25 55072490075 فائزه  داودي بهاروند ناحیه 2 اولویت اول 72.18 
26 55042780014 فاطمه حق نظري ناحیه 2 اولویت دوم 72.03 
27 55072490073 فاطمه بيرانوند پ اردشیر ناحیه 2 اولویت اول 71.95 
28 55042780012 فاطمه مينايي ناحیه 2 اولویت دوم 71.92 
29 55042790242 زهرا فرخاني ناحیه 2 اولویت دوم 71.74 
30 55042790009 فائزه  خادم امام زاده ناحیه 2 اولویت دوم 71.67 
31 55042790119 فاطمه  دالوند ناحیه 2 اولویت دوم 71.61 
32 55072490081 نساء  مرشدي جودکي ناحیه 2 اولویت اول 71.13 
33 55042790136 راضيه  گراوند ناحیه 2 اولویت دوم 70.99 
34 55042790033 سحر زينيوندمجرد ناحیه 2 اولویت دوم 70.89 
35 55042790115 محدثه  بيرانوند ناحیه 2 اولویت دوم 70.79 
36 55042790118 فاطمه  دارائي ناحیه 2 اولویت دوم 70.52 
37 55042790211 فائزه محسني زاده ناحیه 2 اولویت دوم 70.48 
38 55042790120 محدثه  رحمن پور ناحیه 2 اولویت دوم 70.07 
39 55042790224 ياسمن رستم پور ناحیه 2 اولویت دوم 69.98 
40 55042790042 مينا سپهوند ناحیه 2 اولویت دوم 69.92 
41 55072490036 سحر زماني پويا ناحیه 2 اولویت اول 69.81 
42 55042790105 زينب بيرانوند ناحیه 2 اولویت دوم 69.68 
43 55042790023 زهرا دريکوند ناحیه 2 اولویت دوم 69.68 
44 55072490106 نسترن پاپي ناحیه 2 اولویت اول 69.45 
45 55072490015 مريم تزم ناحیه 2 اولویت اول 69.43 
46 55042790223 مريم حسنوند ناحیه 2 اولویت دوم 69.13 
47 55072490114 پريا صوفي تبار ناحیه 2 اولویت اول 69.10 
48 55042780008 نسرين رضايي مهر ناحیه 2 اولویت دوم 69.06 
49 55042790030 الهه شعبان ناحیه 2 اولویت دوم 68.99 
50 55042790056 زينب شادادي جوبي ناحیه 2 اولویت دوم 68.87 
51 55042790236 فاطمه بيرانوند پ عباس ناحیه 2 اولویت دوم 68.87 
52 55042790132 نگار  شيرواني ناحیه 2 اولویت دوم 68.68 
53 55042790275 فاطمه معتمدي ناحیه 2 اولویت دوم 68.66 
54 55042790273 فاطمه قاسمي نژاد ناحیه 2 اولویت دوم 68.60 
55 55042790129 فاطمه  بگري ناحیه 2 اولویت دوم 68.58 
56 55042790198 دنيا ملک محمدي ناحیه 2 اولویت دوم 68.49 
57 55072490080 اسرا  محمدي اصل ناحیه 2 اولویت اول 68.40 
58 55042790141 نسترن  مير بيک سبزواري ناحیه 2 اولویت دوم 68.11 
59 55042790127 فاطمه آقايي ناحیه 2 اولویت دوم 68.08 
60 55072490087 نگين  يوسفي ناحیه 2 اولویت اول 67.88 
61 55042790225 فاطمه ترابي ناحیه 2 اولویت دوم 67.84 
62 55042790252 سارا  مرادي فرد ناحیه 2 اولویت دوم 67.68 
63 55042790063 فاطمه سياه منصور ناحیه 2 اولویت دوم 67.63 
64 55072490084 بهناز  بيرانوند ناحیه 2 اولویت اول 67.25 
65 55072490045 الهه پاپي ناحیه 2 اولویت اول 67.23 
66 55072490077 رضوان  شاکرمي ناحیه 2 اولویت اول 67.21 
67 55042790147 فاطمه  عزيزي ناحیه 2 اولویت دوم 67.21 
68 55072490038 فاطمه چراغ زاده ناحیه 2 اولویت اول 67.10 
69 55042790199 فرنوش نصيرپوري ناحیه 2 اولویت دوم 67.07 
70 55042790067 فريبا آشتياني ناحیه 2 اولویت دوم 67.05 
71 55072490074 زهرا  جمشيدي ناحیه 2 اولویت اول 66.63 
72 55042790243 ريحانه معتمدي ناحیه 2 اولویت دوم 66.61 
73 55042790200 مريم يارمحمديان مقدم ناحیه 2 اولویت دوم 66.50 
74 55042790251 فاطمه سهرابي ناحیه 2 اولویت دوم 66.47 
75 55042790061 فاطمه موسوي ندروند ناحیه 2 اولویت دوم 66.41 
76 55042790245 سيده نرگس دارابي ناحیه 2 اولویت دوم 66.40 
77 55042790011 بيتا رشيدي صدر ناحیه 2 اولویت دوم 66.15 
78 55072490043 سکينه پاپي ناحیه 2 اولویت اول 66.07 
79 51042790004 شيدا نجف وند دريكوندي ناحیه یک اولویت دوم 66.00 
80 55042780001 مهديه  دالوند ناحیه 2 اولویت دوم 65.98 
81 55072490072 مينا ايزدي ناحیه 2 اولویت اول 65.86 
82 55042790103 فاطمه السادات موسوي ناحیه 2 اولویت دوم 65.80 
83 55042790254 منصوره  دکاموند ناحیه 2 اولویت دوم 65.49 
84 55042790012 فائزه  ولدي ناحیه 2 اولویت دوم 65.48 
85 55042790142 فاطمه  همايوني ناحیه 2 اولویت دوم 65.28 
86 55042790017 فاطمه احمدي ناحیه 2 اولویت دوم 65.08 
87 55072490097 رويا  مخلص آبادي فراهاني ناحیه 2 اولویت اول 65.02 
88 55042790034 کوثر پور کريم ناحیه 2 اولویت دوم 64.97 
89 51042790003 هانيه ميرزايي ناحیه یک اولویت دوم 64.93 
90 55042790077 فاطمه محمدي مطلق ناحیه 2 اولویت دوم 64.93 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان بهشت آیین خرم آباد   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 51052480002 شيرين طهماسبي فولاد ناحیه یک اولویت اول 68.30  سهمیه شاهد
2 51052480008 سارا سپهوند ناحیه یک اولویت اول 68.01  سهمیه شاهد
3 51042580003 فاطمه صحرائي ناحیه یک اولویت دوم 65.23  سهمیه شاهد
4 51042580001 اسراء عباس زاده ناحیه یک اولویت دوم 65.07  سهمیه شاهد
5 51052480007 فاطمه احمدي ناحیه یک اولویت اول 62.66  سهمیه شاهد
6 51042580002 پريا پيري علم ناحیه یک اولویت دوم 61.89  سهمیه شاهد
7 51042590194 فاطمه شرفي  ضمير ناحیه یک اولویت دوم 76.79 
8 51042590022 مريم اكبري ناحیه یک اولویت دوم 76.34 
9 51042590212 زهرا يگانه ناحیه یک اولویت دوم 76.10 
10 51042590023 گلنوش دارائي پور ناحیه یک اولویت دوم 75.88 
11 51042580010 سيده زهرا عزيزي ناحیه یک اولویت دوم 75.30 
12 51042590193 سارا شاه كرمي ناحیه یک اولویت دوم 74.96 
13 51042590211 فاطمه همت پور فرخي ناحیه یک اولویت دوم 74.88 
14 51042590160 مريم محمدي کرموند ناحیه یک اولویت دوم 74.51 
15 51042590177 سارا بهرامي ناحیه یک اولویت دوم 74.26 
16 51042590173 نگار احمدپور ناحیه یک اولویت دوم 74.16 
17 51042590205 الهه محمدي ناحیه یک اولویت دوم 74.00 
18 51052490014 فرناز چهاري ناحیه یک اولویت اول 73.81 
19 51042590201 ياسمين كاوسي ناحیه یک اولویت دوم 73.71 
20 51042590191 مهديه سلاحورزي ناحیه یک اولویت دوم 73.24 
21 51052490033 حانيه شاکرمي ناحیه یک اولویت اول 73.00 
22 51042590019 فرنگيس جوادي نيا ناحیه یک اولویت دوم 72.60 
23 51042590115 نرگس دريکوند ناحیه یک اولویت دوم 72.44 
24 51042590003 گلرخ دارائي پور ناحیه یک اولویت دوم 72.42 
25 51042580007 فاطمه اميدنژاد ناحیه یک اولویت دوم 72.12 
26 51042590030 فاطمه رشنو ناحیه یک اولویت دوم 72.09 
27 51042590090 هستي حياتي ناحیه یک اولویت دوم 72.06 
28 51042590129 شيرين زارعي محمدي ناحیه یک اولویت دوم 71.81 
29 51052490020 مريم خرم آبادي ناحیه یک اولویت اول 71.78 
30 51042590070 نرگس فرج زاده ذوغالي ناحیه یک اولویت دوم 71.70 
31 51042590149 مريم دارايي اصلاني ناحیه یک اولویت دوم 71.58 
32 51052490057 ساحل سعيدي نيا ناحیه یک اولویت اول 71.54 
33 51042590204 نگار گيوي ناحیه یک اولویت دوم 71.37 
34 51042590118 زهرا بيگي ناحیه یک اولویت دوم 70.91 
35 51042590123 اسماء زارعي الوار ناحیه یک اولویت دوم 70.91 
36 52052490005 زهرا کولي وند چگنی اولویت اول 70.91 
37 51042590166 سيده نرگس طاهري موسوي ناحیه یک اولویت دوم 70.90 
38 51042590037 صدف كريمي ناحیه یک اولویت دوم 70.47 
39 51052490037 انيس اسمعيل وند ناحیه یک اولویت اول 70.40 
40 51052590032 فاطمه نوروزي ناحیه یک اولویت اول 70.29 
41 51052590032 فاطمه نوروزي ناحیه یک اولویت دوم 70.29 
42 51042590189 زهرا رشنو ناحیه یک اولویت دوم 70.27 
43 51042580011 فاطمه کرمي ناحیه یک اولویت دوم 70.05 
44 51042590048 ريحانه مرادي ناحیه یک اولویت دوم 70.01 
45 51052490021 مريم دهقاني ناحیه یک اولویت اول 69.95 
46 51042590183 مريم جمالي فرد ناحیه یک اولویت دوم 69.92 
47 51042590208 فاطمه نظري ناحیه یک اولویت دوم 69.87 
48 51042590184 زينب حسنوند ناحیه یک اولویت دوم 69.74 
49 51052490022 فاطمه رباطي نمکي ناحیه یک اولویت اول 69.64 
50 51042590066 رويا رحماني سرابي ناحیه یک اولویت دوم 69.60 
51 51042590180 فروزان توكلي خواه ناحیه یک اولویت دوم 69.47 
52 51042590216 شيما حاتم نيا ناحیه یک اولویت دوم 69.30 
53 51042590156 فاطمه قائد رحمت ناحیه یک اولویت دوم 69.25 
54 51042590185 مريم حيدري پ محمد علی ناحیه یک اولویت دوم 69.23 
55 51052590005 ناديا اكبري ناحیه یک اولویت اول 69.18 
56 51042590031 حسنا رشنو ناحیه یک اولویت دوم 69.05 
57 51052490016 رويا محمديان ناحیه یک اولویت اول 69.04 
58 51052490034 زهرا پورمهدي ناحیه یک اولویت اول 68.90 
59 51052490026 زهرا رزاقي تبريزي ناحیه یک اولویت اول 68.83 
60 51042590200 زهرا فرهادي ناحیه یک اولویت دوم 68.66 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان پردیس کوهدشت   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 63123290156 پريوش رضايي کوهدشت اولویت اول 87.22 
2 63123290054 انيس رحيمي کوهدشت اولویت اول 87.09 
3 63123290195 فاطمه ولي زاده کوهدشت اولویت اول 86.79 
4 63123290167 خاطره صيفوري نژاد کوهدشت اولویت اول 86.37 
5 63123290174 فاطمه گراوند کوهدشت اولویت اول 84.62 
6 63123290162 سميرا سوري لكي کوهدشت اولویت اول 82.41 
7 63123290053 فاطمه رستمي کوهدشت اولویت اول 82.31 
8 63123290183 سيده الهه مومني کوهدشت اولویت اول 81.15 
9 63123290144 ياسمن حيدري کوهدشت اولویت اول 80.59 
10 63123290218 هانيه نظري گله دار کوهدشت اولویت اول 80.55 
11 63123290138 نسرين امرايي کوهدشت اولویت اول 80.15 
12 63123290073 سارا محمديان راد کوهدشت اولویت اول 79.82 
13 63123290150 معصومه رحيمي کوهدشت اولویت اول 79.74 
14 63123290182 سيده نرجس موسوي صابر کوهدشت اولویت اول 79.27 
15 63123290177 پرديس محمودوند کوهدشت اولویت اول 78.70 
16 63123290179 فائزه مرادي زاده کوهدشت اولویت اول 78.63 
17 63123290015 پريا محمودي حيدري کوهدشت اولویت اول 77.86 
18 63123290204 فائزه خوشناموند کوهدشت اولویت اول 77.86 
19 63123290153 نسترن رستمي کوهدشت اولویت اول 77.56 
20 63123290052 پرديس رستمي کوهدشت اولویت اول 77.16 
21 63123290166 مريم صفايي کوهدشت اولویت اول 75.67 
22 63123290152 كوثر رستمي کوهدشت اولویت اول 75.10 
23 63123290219 مهسا تيموري کوهدشت اولویت اول 74.14 
24 63123290115 بهاره كوشكي کوهدشت اولویت اول 73.67 
25 63123290137 نگين اميد زاده کوهدشت اولویت اول 73.31 
26 63123290139 راضيه امير پاك کوهدشت اولویت اول 73.04 
27 63123290184 فائزه مهدي پناه کوهدشت اولویت اول 72.33 
28 65123290005 نکين عليپور طرهان اولویت اول 72.12 
29 63123290169 فاطمه طولابي کوهدشت اولویت اول 71.26 
30 63123290217 مزين منصوري کوهدشت اولویت اول 70.91 
31 63123290173 مريم كوشكي کوهدشت اولویت اول 70.80 
32 63123290159 هانيه سوري کوهدشت اولویت اول 70.56 
33 63123290074 حديث محمودي فر کوهدشت اولویت اول 70.37 
34 63123290176 مريم گراوند کوهدشت اولویت اول 70.16 
35 63123290128 محدثه فتحي ولي آبادي کوهدشت اولویت اول 69.96 
36 63123290216 فائزه عليپور کوهدشت اولویت اول 69.95 
37 63123290140 فاطمه پناهي امرايي کوهدشت اولویت اول 69.85 
38 63123290178 فاطمه مرادپوري کوهدشت اولویت اول 69.83 
39 63123290145 فائزه درويشي کوهدشت اولویت اول 69.80 
40 63123290193 فاطمه نوري راد کوهدشت اولویت اول 69.73 
41 63123290093 نسترن پيرمحمدي کوهدشت اولویت اول 69.67 
42 63123290134 فائزه اسماعيلي اصل کوهدشت اولویت اول 69.60 
43 63123290213 نيكي جعفري زاده کوهدشت اولویت اول 69.35 
44 63123280001 فائزه رضايي کوهدشت اولویت اول 69.34 
45 64123290024 فاطمه نورعلي کوهنانی اولویت اول 69.30 
46 63123290118 سيده زهرا وفايي رضايي کوهدشت اولویت اول 69.10 
47 63123290189 مهديه نظري کوهدشت اولویت اول 69.01 
48 73123290048 زهرا محمدي راد رومشکان اولویت اول 69.01 
49 73123290099 مريم سوري رومشکان اولویت اول 68.99 
50 63123290146 سميرا درويشي کوهدشت اولویت اول 68.24 
51 63123290069 كوثر كوشكي کوهدشت اولویت اول 67.97 
52 73123290002 كوثر شكري رومشکان اولویت اول 67.82 
53 63123290076 سيده فاطمه نقدي بكي کوهدشت اولویت اول 67.77 
54 63123290164 كوثر سوري لكي کوهدشت اولویت اول 67.76 
55 63123290197 مينا همتي کوهدشت اولویت اول 67.75 
56 63123290114 فاطمه بابايي کوهدشت اولویت اول 67.66 
57 63123290122 مينا كرمعلي کوهدشت اولویت اول 66.99 
58 63123290131 مريم احمدي کوهدشت اولویت اول 66.66 
59 63123290210 شكوفه كوشكي کوهدشت اولویت اول 66.61 
60 63123290056 هانيه زماني فر کوهدشت اولویت اول 66.38 
61 63123290129 حديث آزادبخت کوهدشت اولویت اول 66.35 
62 63123290006 حديث فرهادي کوهدشت اولویت اول 66.33 
63 63123290155 كيميا رضايي کوهدشت اولویت اول 66.22 
64 65123290004 فاطمه كوشكي طرهان اولویت اول 66.08 
65 63123290171 طاهره غلامي کوهدشت اولویت اول 66.06 
66 63123290180 مهسا مرادي زاده کوهدشت اولویت اول 65.92 
67 63123290119 مريم ياري نژاد کوهدشت اولویت اول 65.91 
68 73123290038 پرديس پادروند رومشکان اولویت اول 65.56 
69 63123290071 نگين گراوند کوهدشت اولویت اول 65.49 
70 63123290149 فاطمه رحمتي شاهيوند کوهدشت اولویت اول 65.48 
71 73123290085 زكيه حسين زاده رومشکان اولویت اول 65.46 
72 63123290065 فاطمه فرهادي نسب کوهدشت اولویت اول 65.34 
73 63123290123 شيدا گودرزي کوهدشت اولویت اول 65.22 
74 63123290111 شيرين كوشكي کوهدشت اولویت اول 65.20 
75 73123290017 عاطفه علي پور بازوند رومشکان اولویت اول 65.15 
76 63123290148 زينب دهقان پور کوهدشت اولویت اول 65.07 
77 63123290142 سيدالهه حسيني کوهدشت اولویت اول 64.90 
78 73123290045 زهرا اميري امرايي رومشکان اولویت اول 64.59 
79 63123290181 ياسمن منصوري طرهان کوهدشت اولویت اول 64.47 
80 63123290194 سيده فائزه ولي پور کوهدشت اولویت اول 64.30 
81 63123290154 شكوفه رشنو کوهدشت اولویت اول 64.17 
82 63123290151 كيميا رحيمي کوهدشت اولویت اول 63.74 
83 63123290191 رويا نورايي کوهدشت اولویت اول 63.74 
84 64123290018 فتانه خدادادي نژاد کوهنانی اولویت اول 63.64 
85 63123290199 شيدا ضروني کوهدشت اولویت اول 63.52 
86 73123290055 ام البنين بازوند رومشکان اولویت اول 63.30 
87 63123290046 فاطمه آزادبخت کوهدشت اولویت اول 63.26 
88 73123290041 مرضيه اميري امرايي رومشکان اولویت اول 63.18 
89 63123290016 فاطمه نوري حسن آباد کوهدشت اولویت اول 63.17 
90 63123290045 غزال آزادبخت کوهدشت اولویت اول 63.08 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان پروین اعتصامی خرم آباد   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 51042680008 منصوره غلامزاده علم ناحیه یک اولویت دوم 62.73  سهمیه شاهد
2 51042680003 نيلوفر حاتمي زاده ناحیه یک اولویت دوم 61.96  سهمیه شاهد
3 51042680004 زهره سيفي ناحیه یک اولویت دوم 60.84  سهمیه شاهد
4 51062480005 بهنوش سپهوند ناحیه یک اولویت اول 60.33  سهمیه شاهد
5 51062680004 زهرا سبزي پور ناحیه یک اولویت اول 57.75  سهمیه شاهد
6 51062680002 فاطمه رشنو پ مجید ناحیه یک اولویت اول 57.07  سهمیه شاهد
7 51042680005 مهديه وزين ناحیه یک اولویت دوم 55.40  سهمیه شاهد
8 51062480004 هانيه ملکي ناحیه یک اولویت اول 54.91  سهمیه شاهد
9 51062480002 ساناز دهقان پور ناحیه یک اولویت اول 52.43  سهمیه شاهد
10 51042690011 حانيه پيردادي ناحیه یک اولویت دوم 76.46 
11 51042690083 مهسا کاظمي ناحیه یک اولویت دوم 76.13 
12 51042690015 سحر اسدالهي ناحیه یک اولویت دوم 75.75 
13 51062490022 کوثر قانعي چگني ناحیه یک اولویت اول 75.59 
14 51042680006 فاطمه بادپروا ناحیه یک اولویت دوم 74.99 
15 51042690094 اسماء حيدري ناحیه یک اولویت دوم 74.75 
16 51042690087 زهرا مرشدي ناحیه یک اولویت دوم 74.62 
17 51042690108 مهسا كردستاني ناحیه یک اولویت دوم 74.61 
18 51042690043 پرنيان پيامني ناحیه یک اولویت دوم 74.07 
19 51042690055 فاطمه امان نژاد ناحیه یک اولویت دوم 74.05 
20 51062490005 زهرا پيرداده بيرانوند ناحیه یک اولویت اول 73.96 
21 51042690013 مبينا عبدي بسطامي ناحیه یک اولویت دوم 73.95 
22 51042690042 فاطمه بيرانوند پ علا رحم ناحیه یک اولویت دوم 73.68 
23 51062490023 نيلوفر کاظمي ناحیه یک اولویت اول 73.45 
24 51062690050 سيده مريم موسوي ناحیه یک اولویت اول 73.44 
25 51042690071 ريحانه نيک نژاد ناحیه یک اولویت دوم 72.67 
26 51042690064 زينب محسن زاده ناحیه یک اولویت دوم 72.44 
27 51042690002 پرديس محمدي مقدم ناحیه یک اولویت دوم 72.42 
28 51062690046 نيلوفر فولادي ناحیه یک اولویت اول 72.29 
29 51062490024 کيميا ملکي صادقي ناحیه یک اولویت اول 72.17 
30 51042690063 مريم قرباني ناحیه یک اولویت دوم 72.09 
31 51042690047 فرناز وثوق ناحیه یک اولویت دوم 71.94 
32 51062490018 زهرا صياديان ناحیه یک اولویت اول 71.92 
33 51042690119 کيميا زيودار ناحیه یک اولویت دوم 71.89 
34 51042690101 نسترن سپهوند ناحیه یک اولویت دوم 71.48 
35 51042690032 پرديس سپهوند ناحیه یک اولویت دوم 71.28 
36 51042690056 سارا اميري زاده ناحیه یک اولویت دوم 71.04 
37 51042690097 فاطمه دهقاني ناحیه یک اولویت دوم 71.03 
38 51042680007 كوثر عالي پور ناحیه یک اولویت دوم 70.67 
39 51042690030 جيران بيرانوند ناحیه یک اولویت دوم 70.20 
40 51042690109 زهرا كوشكي ناحیه یک اولویت دوم 69.98 
41 51042690110 سارا محمدخاني ناحیه یک اولویت دوم 69.94 
42 51042690073 فاطمه بهرامي ارشد ناحیه یک اولویت دوم 69.84 
43 51042690091 مريم احمدي ناحیه یک اولویت دوم 69.49 
44 51042690092 آرزو اميري ناحیه یک اولویت دوم 69.39 
45 51042690027 زهرا اسدي ناحیه یک اولویت دوم 69.24 
46 51062690042 عارفه عليپور مرادي ناحیه یک اولویت اول 69.07 
47 51062690004 ياسمن کامياب ناحیه یک اولویت اول 68.93 
48 51062490040 پريا حامد ناحیه یک اولویت اول 68.66 
49 51042690007 فاطمه حسني کاکولوند ناحیه یک اولویت دوم 68.59 
50 51042690082 فاطمه قياسي ناحیه یک اولویت دوم 68.53 
51 51062490015 مبينا دلفان ناحیه یک اولویت اول 68.53 
52 51062690006 پريا سلطاني ناحیه یک اولویت اول 68.48 
53 51042690050 فاطمه گودرزيان ناحیه یک اولویت دوم 68.42 
54 51042690010 اسماء ساکي ناحیه یک اولویت دوم 68.26 
55 51042690005 مائده رضايي ورمزيار ناحیه یک اولویت دوم 68.19 
56 51042690065 نسيم محمدپور ناحیه یک اولویت دوم 68.11 
57 51042690093 پرتو بستامي ناحیه یک اولویت دوم 68.06 
58 51042690054 الهام فروغي فرد ناحیه یک اولویت دوم 67.91 
59 51042690095 سيمين خادمي ناحیه یک اولویت دوم 67.83 
60 51062490019 نازنين طاهريان ناحیه یک اولویت اول 67.71 
61 51062490053 آذين بيرانوند ناحیه یک اولویت اول 67.71 
62 51042690052 فائزه ميرزا پور ناحیه یک اولویت دوم 67.50 
63 51042690014 حانيه قرباني ناحیه یک اولویت دوم 66.87 
64 51042690118 فاطمه گودرزي ناحیه یک اولویت دوم 66.60 
65 51042690090 مهسا يوسفي ناحیه یک اولویت دوم 66.59 
66 51062590001 ساناز مهر نسب ناحیه یک اولویت اول 66.51 
67 51062490002 فاطمه رضايي تبار ناحیه یک اولویت اول 66.49 
68 51042690084 الهام کدخدائي ناحیه یک اولویت دوم 66.40 
69 51042690025 رويا هاشمي ناحیه یک اولویت دوم 66.21 
70 51042690067 حانيه سهرابي فرد ناحیه یک اولویت دوم 66.16 
71 51042690070 فاطمه بيرانوند پ عیسی ناحیه یک اولویت دوم 66.09 
72 51042680001 فاطمه احمدپور ناحیه یک اولویت دوم 66.07 
73 51042690106 مريم فرهنگي ناحیه یک اولویت دوم 66.03 
74 51042690068 نساء فلاحي نژاد ناحیه یک اولویت دوم 65.86 
75 51042690057 رضوان تيموري سرابي ناحیه یک اولویت دوم 65.59 
76 51062690048 شميمه گلي پور ناحیه یک اولویت اول 65.39 
77 51062690003 فائزه پورهاديان ناحیه یک اولویت اول 65.31 
78 51062490046 کيميا کرموند ناحیه یک اولویت اول 65.26 
79 51042690006 فائزه ندري ناحیه یک اولویت دوم 65.13 
80 51042690035 سپيده کرم پوريان ناحیه یک اولویت دوم 64.89 
81 51042690060 آرزو رضائيان ناحیه یک اولویت دوم 64.76 
82 51042690053 لعيا فتحي نژاد ناحیه یک اولویت دوم 64.68 
83 51062490003 پريسا موسيوند ناحیه یک اولویت اول 64.58 
84 51042690081 سارا شکري ناحیه یک اولویت دوم 64.55 
85 51042690023 آنيتا کوهزادي ناحیه یک اولویت دوم 64.13 
86 51042690026 مبينا يوسفي ناحیه یک اولویت دوم 64.00 
87 51062690034 ريحانه زلقي ناحیه یک اولویت اول 63.93 
88 51042690079 آناهيتا سرلک ناحیه یک اولویت دوم 63.92 
89 51062490004 ياسمن اکبري ناحیه یک اولویت اول 63.91 
90 51062690029 مهديه حسنوند ناحیه یک اولویت اول 63.58 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان حضرت زینب دورود   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 72224280003 فاطمه چراغي شوي دورود اول 53.29  سهمیه شاهد
2 72224280004 محيا چشم آويز دورود اول 49.69  سهمیه شاهد
3 72224280005 هانيه پ اسداله ساكي دورود اول 48.50  سهمیه شاهد
4 72224280001 نگين لک دورود اول 51.51  سهمیه شاهد
5 72224280006 شهرزاد لك دورود اول 49.34  سهمیه شاهد
6 72224290204 مبينا باقريان لمراسکي دورود اول 78.73 
7 72224290098 ياسمن صادقخاني دورود اول 78.46 
8 72224290220 عارفه يوسفي دورود اول 76.90 
9 72224290092 نسترن ياراحمدي دورود اول 75.22 
10 72224290089  صبا ساكي دورود اول 75.08 
11 72224290074 فائزه چگني دورود اول 73.98 
12 72224290073 راضيه محمدي دورود اول 73.06 
13 72224290125 دريا مهرجو دورود اول 72.91 
14 72224290101 مبينا صبوري دورود اول 72.29 
15 72224290183 ياسمن بهرامي ياراحمدي دورود اول 72.03 
16 72224290130 زهرا متين فر دورود اول 71.85 
17 72224290010 كيميا دالوند دورود اول 70.99 
18 72224290142 مژگان خجسته دورود اول 70.95 
19 72224290097 شقايق بوالحسني دورود اول 70.93 
20 72224280002 فائزه حقاني دورود اول 70.77 
21 72224290203 فاطمه بابايي دورود اول 70.75 
22 72224290200 زهرا ورمزياري دورود اول 70.75 
23 72224290228 کيميا لشني دورود اول 69.97 
24 72224290049 نرگس ديرکوند دورود اول 69.70 
25 72224290104 طاهره عبداللهي نژاد دورود اول 69.66 
26 72224290013 مرضيه لك دورود اول 69.54 
27 72224290133 ريحانه محمد پور دورود اول 69.48 
28 72224290216 مائده لشني زند دورود اول 69.43 
29 72224290121 زهرا زارع دورود اول 69.33 
30 72224290025 مائده زندي پور دورود اول 68.97 
31 72224290229 محدثه لشني زند دورود اول 68.95 
32 72224290119 مائده بهرامي دورود اول 68.48 
33 72224290107 فائزده قائدرحمتي دورود اول 68.03 
34 72224290238 سپيده گلپايگاني دورود اول 67.62 
35 72224290028 زهرا احمدي دورود اول 67.57 
36 72224290022 رويا سالاروند دورود اول 67.54 
37 72224290075 نرجس حسيني دورود اول 66.89 
38 72224290172 فاطمه سالاروند دورود اول 66.56 
39 72224290189 نگين فضائلي دورود اول 66.48 
40 72224290185 فر ناز حسنيان دورود اول 66.43 
41 72224290198 فاطمه نعمتي دورود اول 66.35 
42 72224290184 زهرا پيرفلک دورود اول 66.35 
43 72224290219 آرزو همداني دهقي دورود اول 66.31 
44 72224290052 ليلا خادمي دورود اول 66.00 
45 72224290167 زهرا شجاع فر دورود اول 65.69 
46 72224290208 فاطمه پ محمد پاپي دورود اول 65.35 
47 72224290118 سحر نصرتي دورود اول 65.25 
48 72224290086 نازنين ياراحمدي دورود اول 65.05 
49 72224290233 مريم نصرتي دورود اول 64.81 
50 72224290227 عاطفه گلپايگاني دورود اول 64.74 
51 72224290154 نرگس قائدرحمتي دورود اول 64.72 
52 72224290115 نيلوفر لك دورود اول 64.72 
53 72224290188 نگار فضائلي دورود اول 64.64 
54 72224290155 فاطمه قنبري دورود اول 64.52 
55 72224290050 زيور غلامي زاده دورود اول 63.97 
56 72224290113 فائزه قائدرحمتي دورود اول 63.93 
57 72224290214 مهرنوش عسگري دورود اول 63.70 
58 72224290085 رستاک السادات حبيبي دورود اول 63.61 
59 72224290129 زهرا سالاروند دورود اول 63.60 
60 72224290091 زكيه قائدرحمتي دورود اول 63.44 
61 72224290088 مهديه اسمعيلي دورود اول 63.22 
62 72224290055 عاطفه فلاح دورود اول 63.18 
63 72224290240 الهه پيامني دورود اول 63.03 
64 72224290182 نسترن احمدوند دورود اول 62.85 
65 72224290168 فاطمه صادقي فرد دورود اول 62.72 
66 72224290019 فاطمه اعتصامي دورود اول 62.64 
67 72224290192 زهرا کمالي مقدم دورود اول 62.63 
68 72224290151 مهديه درويشي دورود اول 62.60 
69 72224290147 بهاره بوالحسني دورود اول 62.58 
70 72224290110 زهرا بهلولي دورود اول 62.51 
71 72224290038 مريم صيادي پور دورود اول 62.39 
72 72224290164 ساهره پاپي دورود اول 62.27 
73 72224290011 راحله باجلان دورود اول 62.14 
74 72224290123 محدثه حيدري دورود اول 61.90 
75 72224290065 عاطفه باجلان دورود اول 61.87 
76 72224290190 ناديا فلاحي دورود اول 61.76 
77 72224290106 ريحانه اركيان دورود اول 61.49 
78 72224290005 نيلوفر خدايي دورود اول 61.49 
79 72224290163 سيده سعيده موسوي دورود اول 61.45 
80 72224290162 فاطمه رازاني دورود اول 61.45 
81 72224290053 مريم قائدرحمتي دورود اول 61.41 
82 72224290236 يلدا هاشمي دورود اول 61.35 
83 72224290149 محدثه پرنيان خوي دورود اول 61.34 
84 72224290112 ياسمين شفيعي دورود اول 61.17 
85 72224290059 شکوفه ساکي دورود اول 61.17 
86 72224290111 فائزه كوچك زاده دورود اول 61.10 
87 72224290100 نگار  شهبازي دورود اول 61.10 
88 72224290060 هانيه پيامني دورود اول 60.81 
89 72224290058 فائزه زماني دورود اول 60.71 
90 72224290103 فائزه اسماعيلي دورود اول 60.70 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان خوارزمی دورود   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 72214180005 محمد ساكي پ ابراهیم دورود اول 54.14  سهمیه شاهد
2 72214180007 سيد عارف موسوي دورود اول 60.05  سهمیه شاهد
3 72214180006 سيد محمد مهدي محمد نيا دورود اول 58.26  سهمیه شاهد
4 72214180004 يونس لشني زند دورود اول 57.34  سهمیه شاهد
5 72214180003 رضا فرامرزي دورود اول 55.43  سهمیه شاهد
6 72214180008 حسين لشني زند دورود اول 55.35  سهمیه شاهد
7 72214190226 علي سالاروند دورود اول 44.84  سهمیه شاهد
8 72214190276 رضا قليچ دورود اول 83.70 
9 72214190024 اميرحسين پاپي دورود اول 79.17 
10 72214190028 فرشيد ماهروبختياري دورود اول 78.40 
11 72214190271 محمدمهدي غلامزاده دورود اول 77.89 
12 72214190025 احمدرضا رادمنش دورود اول 77.06 
13 72214190239 دانيال باجلان دورود اول 75.09 
14 72214190233 معين آروان دورود اول 75.05 
15 72214190287 ايمان مروتيان دورود اول 74.21 
16 72214190097 علي حسيني كيا دورود اول 74.19 
17 72214190279 معين کريمي دورود اول 73.91 
18 72214180002 يزدان فضائلي دري دورود اول 73.86 
19 72214190124 سعيد خرمي فرد دورود اول 73.20 
20 72214190289 آريا ميرزاوند دورود اول 73.15 
21 72214190240 علي باجلان دورود اول 73.11 
22 72214190303 ميرزائي امين دورود اول 72.97 
23 72214190273 امين فروغي نژاد دورود اول 72.82 
24 72214190284 سپهر لشني زند دورود اول 72.34 
25 72214190008 مصطفي قائد دورود اول 71.85 
26 72214190154 حسين بيرانوند دورود اول 71.01 
27 72214190275 محمدحسين فلاحي دورود اول 71.00 
28 72214190255 يوسف دهناري دورود اول 70.50 
29 72214190295 علي هداوند دورود اول 70.32 
30 72214190137 علي خادم دورود اول 69.79 
31 72214190297 رضا ياراحمدي دورود اول 69.66 
32 72214190251 احمدرضا خورشيدوند دورود اول 69.16 
33 72214190027 مصطفي فلاحي دورود اول 69.04 
34 72214190268 حسين صالحي دورود اول 68.89 
35 72214190181 مهدي نوربخش دورود اول 68.70 
36 72214190253 کوروش درمياني دورود اول 68.57 
37 72214190290 سعيد نيک نژاد دورود اول 68.52 
38 72214190197 حسين ماکنالي دورود اول 68.42 
39 72214190091 احمدرضا قائد دورود اول 68.00 
40 72214190252 رضا دالوند دورود اول 67.69 
41 72214190026 هادي سگوند دورود اول 67.06 
42 72214190150 سيد مهدي مو سوي دورود اول 66.92 
43 72214190288 سيدامين موسوي دورود اول 66.87 
44 72214190262 علي زندلشني دورود اول 66.66 
45 72214190132 محمد دالوندي دورود اول 66.62 
46 72214190119 مهدي روستايي دورود اول 66.19 
47 72214190256 محمد رازاني دورود اول 66.02 
48 72214190238 مسعود اميني دورود اول 65.25 
49 72214190188 مصطفي گراوند دورود اول 65.23 
50 72214190257 يونس رازاني دورود اول 65.18 
51 72214190151 محمد رضا سالاروند دورود اول 65.16 
52 72214190242 مسعود بهادري دورود اول 65.14 
53 72214190131 بهنام حسيني دورود اول 65.01 
54 72214190246 مهدي جودکي دورود اول 64.94 
55 72214190012 رضا مرادي دورود اول 64.81 
56 72214190282 ياسين کوليوند دورود اول 64.72 
57 72214190149 فريد شريعتي دورود اول 64.59 
58 72214190254 سينا دهقان دورود اول 64.52 
59 72214190227 احمدرضا قرباني دورود اول 64.51 
60 72214190130 علي ساكي دورود اول 64.43 
61 72214190123 علي خادم دورود اول 64.43 
62 72214190299 پاپي حميدرضا دورود اول 64.30 
63 72214190298 کاميار ياراحمدي دورود اول 64.06 
64 72214190125 حسين جمالي دورود اول 63.80 
65 72214190258 محسن رحمي دورود اول 63.74 
66 72214190128 رضا پاپي دورود اول 63.62 
67 72214190081 محسن ميري دورود اول 63.61 
68 72214190291 علي نيکو دورود اول 63.41 
69 72214190164 امير محمد خطيبي نيا دورود اول 63.09 
70 72214190294 حسين هاشمي دورود اول 62.98 
71 72214190059 سياوش پيامني دورود اول 62.77 
72 72214190270 کيارش عبدالوند دورود اول 62.69 
73 72214190016 امير حسين فلاح دورود اول 62.54 
74 72214190085 اميرحسين واحدي دورود اول 62.50 
75 72214190267 شهريار صادق زاده دورود اول 62.07 
76 72214190283 ميلاد لريايي دورود اول 61.78 
77 72214190236 احمد احمدوند دورود اول 61.65 
78 72214190292 عليرضا نيکوبخت دورود اول 61.53 
79 72214190146 مهران احمدي دورود اول 61.42 
80 72214190247 محسن چراغي دورود اول 61.29 
81 72214190199 رضا دالوند دورود اول 61.02 
82 72214190139 محمد حسين پاپي دورود اول 60.92 
83 72214190274 فرشاد فلاح نژاد دورود اول 60.84 
84 72214190086 ميثم ياراحمدي دورود اول 60.75 
85 72214190023 ميلاد آسترکي دورود اول 60.65 
86 72214190138 همايون قائد رحمتي دورود اول 60.56 
87 72214190241 احمدرضا بحيرايي دورود اول 60.41 
88 72214190118 علي رحمتي جم دورود اول 60.38 
89 72214190060 محمد پيرهادي دورود اول 60.26 
90 72214190147 علي قربان نژاد دورود اول 60.23 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان دانش پلدختر   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 64193980001 محمد اميدي قنبري کوهنانی اولویت  47.34  سهمیه شاهد
2 71193980004 رضا آقاخاني پلدختر اولویت  57.59  سهمیه شاهد
3 71193980005 محمد جواد عزيزي پلدختر اولویت  58.94  سهمیه شاهد
4 71193980006 علي حيدري مقدم پلدختر اولویت  54.64  سهمیه شاهد
5 73193980001 محمدنبي كرمي فرد رومشکان اولویت  47.35  سهمیه شاهد
6 73193980002 حميد منصوري رومشکان اولویت  50.03  سهمیه شاهد
7 71193990030 حسين باقري پلدختر اولویت  79.82 
8 73193990077 علي سوري رومشکان اولویت  76.92 
9 65193990015 حسن  موسوي دار امرودي طرهان اولویت  76.50 
10 71193990029 اميرحسين نصيرمقدس پلدختر اولویت  74.69 
11 71193990053 اميرحسين امرايي پلدختر اولویت  74.30 
12 71193990037 محمد پورکرموندي پلدختر اولویت  73.26 
13 73193990056 محمدجواد بازوندي رومشکان اولویت  72.03 
14 65193990017 علي كاكي طرهان اولویت  71.61 
15 71193990126 رضا پوريان پلدختر اولویت  71.33 
16 71193990044 محمد حسيني پلدختر اولویت  71.10 
17 71193990054 محمد احمدي پلدختر اولویت  70.58 
18 73193990078 احمد سوري رومشکان اولویت  69.18 
19 71193990123 امين نصيري تبار پلدختر اولویت  69.16 
20 71193980001 حسين صحراگرد جايدر پلدختر اولویت  68.02 
21 71193990032 سيدمسلم کاظمي پلدختر اولویت  67.86 
22 71193990052 پوريا ندري پلدختر اولویت  66.92 
23 71193990001 ابوالفضل جبار پور پلدختر اولویت  66.90 
24 73193990047 احمدرضا رضايي رومشکان اولویت  66.85 
25 71193990121 بهنام عزيزي پور پلدختر اولویت  66.74 
26 71193990022 آرمان بيرانوندي پلدختر اولویت  66.63 
27 71193990004 حسين حاجي پور پلدختر اولویت  66.59 
28 73193990090 بهنام سوري رومشکان اولویت  66.22 
29 71193990002 عرفان پوررشنو پلدختر اولویت  66.01 
30 73193990095 پويا رومياني رومشکان اولویت  65.82 
31 64193990027 ميلاد بهرامي گراوند کوهنانی اولویت  65.75 
32 71193990031 محمد پناهند پلدختر اولویت  65.72 
33 73193990060 محمدمهدي بازوند رومشکان اولویت  65.02 
34 71193990056 رضا مرادي پلدختر اولویت  64.96 
35 71193980002 رضا شرفي نصيري پلدختر اولویت  64.93 
36 73193990091 سجاد نورمحمدي رومشکان اولویت  64.72 
37 73193990015 مصطفي بازوند رومشکان اولویت  64.28 
38 73193990019 محمد بازوند رومشکان اولویت  64.21 
39 73193990013 رمضان بازوند رومشکان اولویت  64.09 
40 73193990052 علي رضا بازوندي رومشکان اولویت  64.02 
41 71193980003 مصطفي باقرپور پلدختر اولویت  63.95 
42 71193990027 علي کريمي پلدختر اولویت  63.93 
43 71193990077 احمد حسن پورامامي پلدختر اولویت  63.84 
44 71193990076 سياوش عزيزي پلدختر اولویت  63.71 
45 71193990043 حسين عموزاده پلدختر اولویت  63.57 
46 71193990028 علي عزيزي پلدختر اولویت  63.37 
47 73193990018 امير حسام بازوند رومشکان اولویت  63.16 
48 71193990035 محمد ديناروند پلدختر اولویت  62.89 
49 71193990120 مهدي چراغي پلدختر اولویت  62.87 
50 73193990039 محمدجواد يوسفوند رومشکان اولویت  62.86 
51 73193990073 محمد امرايي رومشکان اولویت  62.47 
52 73193990053 اميررضا بازوند رومشکان اولویت  62.37 
53 71193990105 اميررضا عزيزي لر پلدختر اولویت  62.32 
54 73193990058 عليرضا بازوند رومشکان اولویت  62.28 
55 73193990006 رضا ولي زاده رومشکان اولویت  61.92 
56 71193990011 محمد مومني پلدختر اولویت  61.84 
57 64193990012 اکبر اميدي قنبري کوهنانی اولویت  61.71 
58 65193990011 پژمان گراوند طرهان اولویت  61.49 
59 73193990022 احمدرضا امرائي رومشکان اولویت  61.32 
60 71193990026 امير محمد رفيعي پلدختر اولویت  60.93 
61 71193990033 مسعود نصيري پور پلدختر اولویت  60.80 
62 64193990001 احسان آبشيري مراد آبادي کوهنانی اولویت  60.80 
63 71193990039 محمد مهدي علي نژاد پلدختر اولویت  60.74 
64 65193990002 آرمين كوشكي طرهان اولویت  60.62 
65 71193990018 محمد خدائيان پلدختر اولویت  60.62 
66 71193990003 حسين براتي پلدختر اولویت  60.57 
67 71193990112 پويا عبدلي گاوکش پلدختر اولویت  60.57 
68 71193990124 عارف فرجي عليا پلدختر اولویت  60.49 
69 71193990042 علي جودکي نژاد پلدختر اولویت  60.36 
70 73193990044 اميرحسين رفيعيان رومشکان اولویت  60.28 
71 73193990051 ابوذر عباسي رومشکان اولویت  60.27 
72 71193990098 مهدي كرموند پلدختر اولویت  60.20 
73 71193990067 محمد کائيد زاده پلدختر اولویت  60.15 
74 73193990072 محسن امرايي رومشکان اولویت  60.11 
75 73193990071 مهدي امرايي رومشکان اولویت  60.06 
76 71193990034 ميلاد علي نژاد چگني پلدختر اولویت  60.05 
77 71193990130 کورش لرستاني راد پلدختر اولویت  59.75 
78 71193990013 محمدجواد خدائي پلدختر اولویت  59.70 
79 71193990050 علي احمدي پلدختر اولویت  59.49 
80 73193990063 اميررضا بازوند رومشکان اولویت  59.45 
81 71193990066 ميلاد عالي پور پلدختر اولویت  59.38 
82 71193990025 آرشام چاغروند پلدختر اولویت  59.32 
83 71193990023 احمد رضا براتي پلدختر اولویت  58.48 
84 71193990036 محمد منصوري پلدختر اولویت  58.42 
85 73193990038 محمد عسگري عالم رومشکان اولویت  58.26 
86 71193990055 علي مرادي پور پلدختر اولویت  58.07 
87 71193990133 فريد حيدروندپور پلدختر اولویت  57.98 
88 71193990012 اميرحسين حاتمي پلدختر اولویت  57.92 
89 71193990049 امين محمودي پلدختر اولویت  57.80 
90 71193990116 اميرحسين محمودي پلدختر اولویت  57.50 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان زکریای نورآباد   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 66133390001 عارف كريمي نورآباد اولویت اول 78.0 
2 66133390051 احمد خاني يوسف آباد نورآباد اولویت اول 71.1 
3 66133390025 محمدرضا همتي نورآباد اولویت اول 70.5 
4 66133390036 محمد ياريان نورآباد اولویت اول 69.9 
5 66133390046 محمد خزائي نورآباد اولویت اول 65.5 
6 66133390021 علي محمدي نجوبراني نورآباد اولویت اول 65.4 
7 66133390041 حسين سبزيان مرادآبادي نورآباد اولویت اول 65.0 
8 66133390026 محمد رضايي نورآباد اولویت اول 64.3 
9 66133390035 نيما ستاري نورآباد اولویت اول 64.2 
10 66133390040 محمد فرهادي راد نورآباد اولویت اول 64.0 
11 66133390038 عرفان فرهي نورآباد اولویت اول 63.9 
12 66133390009 محمد اكبري نورآباد اولویت اول 63.3 
13 66133390055 محمد باقري نورآباد اولویت اول 62.0 
14 66133390008 سينا حتمي حسن گاويار نورآباد اولویت اول 61.6 
15 66133390028 علي حاجي زاده آدينه وند نورآباد اولویت اول 61.3 
16 66133390016 رضا نورعلي نورآباد اولویت اول 61.2 
17 66133390012 محمد پيري گاوكش نورآباد اولویت اول 60.9 
18 66133390037 علي كاظمي نورآباد اولویت اول 59.5 
19 66133390024 رضا نوري نورآباد اولویت اول 59.2 
20 66133390020 رضا اميري نورآباد اولویت اول 59.1 
21 66133390003 محمد مرادي محمدآبادي نورآباد اولویت اول 58.9 
22 66133390039 وحيد نعمتي زرگران نورآباد اولویت اول 58.4 
23 66133390030 علي كريمي كاكاوندي نورآباد اولویت اول 57.9 
24 66133390031 سعيد جاورسينه نورآباد اولویت اول 57.2 
25 66133390018 رضا اسدي سرچقايي نورآباد اولویت اول 57.1 
26 66133390013 داوود قنبرپورشيخ آباد نورآباد اولویت اول 57.1 
27 66133390034 عرفان حاصلي ايرانشاهي نورآباد اولویت اول 56.8 
28 66133390047 زضا حاتم زاده سركشتي نورآباد اولویت اول 56.4 
29 66133390017 مهران نيازي نورآباد اولویت اول 56.2 
30 66133390022 محمد حيدري مطلق نورآباد اولویت اول 54.6 
31 66133390052 عرفان كرمي نورآباد اولویت اول 54.5 
32 66133390006 محمد سيف نورآباد اولویت اول 54.1 
33 66133390045 اميرحسين فتاحي سرآوري نورآباد اولویت اول 53.9 
34 66133390011 محمد همتي ديناروند نورآباد اولویت اول 53.5 
35 66133390033 رضا عبدالهيان نورآباد اولویت اول 53.1 
36 66133390042 مهران خيري حسن گاويار نورآباد اولویت اول 53.1 
37 66133390032 محمد شكري يوسفيان نورآباد اولویت اول 53.0 
38 66133390054 علي مسافري علي آبادي نورآباد اولویت اول 52.9 
39 66133390050 مهدي رحمتي سرآوري نورآباد اولویت اول 52.4 
40 66133390056 مهدي شفيعي كفراج نورآباد اولویت اول 51.5 
41 66133390029 محمد اسلام دوست نورآباد اولویت اول 51.1 
42 66133390044 رضا نوري حسين آبادي نورآباد اولویت اول 51.1 
43 66133390043 محمد صحرائي حسن گاويار نورآباد اولویت اول 48.8 
44 66133390014 مهدي ميرزائيان نورآباد اولویت اول 47.7 
45 66133390005 محمود فتحي گلباغي نورآباد اولویت اول 46.9 
46 66133390048 امين بيگي سرآوري نورآباد اولویت اول 46.3 
47 66133390002 علي مراديان مااسي مرده نورآباد اولویت اول 46.2 
48 66133390058 مهدي رزاقي كفراج نورآباد اولویت اول 46.0 
49 66133390010 عرفان قاسميان گاوكش نورآباد اولویت اول 45.6 
50 66133390053 ميلاد دوستي عسكرآبادي نورآباد اولویت اول 43.0 
51 66133390049 محمد رحمتي سرآوري نورآباد اولویت اول 42.4 
52 66133390027 سيدمحمد والي زاده حسن آبادي نورآباد اولویت اول 41.3 
53 66133390023 سبحان ميربگ نورآباد اولویت اول 37.3 
54 66133390057 محمدامين سالاري نورآباد اولویت اول 37.0 
55 66133390007 احمد مراديان مااسي مرده نورآباد اولویت اول 36.4 
56 66133390059 مصطفي قرباني كفراج نورآباد اولویت اول 35.9 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان علامه طباطبایی الشتر   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 68142180001 رضا رضائي مقدم الشتر اولویت اول 59.42  سهمیه شاهد
2 68142180002 سامان چراغي الشتر اولویت اول 45.99  سهمیه شاهد
3 68142180004 مهدي رشنودي الشتر اولویت اول 57.80  سهمیه شاهد
4 68143480002 محمد مرادي اصل الشتر اولویت دوم 58.68  سهمیه شاهد
5 68013480001 محمد حسنوند پ محمد علی الشتر اولویت دوم 50.31  سهمیه شاهد
6 68143480002 محمد مرادي اصل الشتر اولویت دوم 58.68  سهمیه شاهد
7 68142190017 محمدحسين جوانمرد الشتر اولویت اول 84.52 
8 68142190027 رضا رشنودي الشتر اولویت اول 81.65 
9 68142190042 رضا ندري الشتر اولویت اول 78.40 
10 68142190001 علي حواسي الشتر اولویت اول 78.23 
11 68142190012 محمد اميري پ نبی اله الشتر اولویت اول 77.18 
12 68013490002 مهدي بلواسي الشتر اولویت دوم 77.12 
13 68013490004 ساسان برخورداري الشتر اولویت دوم 76.57 
14 68142190035 اميرحسين قياسي الشتر اولویت اول 76.19 
15 68143490014 حسن ترکاشوند الشتر اولویت اول 75.97 
16 68142190015 اميرمحمد پيرنيا الشتر اولویت اول 75.13 
17 68013490019 محمد يوسفوند پ مراد حسین الشتر اولویت دوم 74.82 
18 68142190034 علي فولادوند الشتر اولویت اول 74.58 
19 68013490021 سينا يوسفوند پ محمد الشتر اولویت دوم 73.59 
20 68142190036 محمدمهدي کاکولوند الشتر اولویت اول 73.55 
21 68142190022 افشين حسنوند الشتر اولویت اول 73.09 
22 68013490006 رضا حسنوند پ علی الشتر اولویت دوم 72.78 
23 68013490014 اميرحسين فرج الهي الشتر اولویت دوم 72.03 
24 68142190037 محمد گودرزي الشتر اولویت اول 71.92 
25 68013490015 محمد مرداني شکرآباد الشتر اولویت دوم 71.86 
26 68142190025 مهدي حيدري الشتر اولویت اول 71.78 
27 68142190047 علي نورمحمدي الشتر اولویت اول 71.63 
28 68013490020 پويا يوسفوند الشتر اولویت دوم 70.46 
29 68142190028 مسعود روسن نيا الشتر اولویت اول 70.36 
30 68143490096 رضا اسلام دوست الشتر اولویت اول 70.28 
31 68143490112 ياسين موحدي الشتر اولویت اول 69.80 
32 68142190053 حسين يوسفوند پ حمزه علی الشتر اولویت اول 69.03 
33 68142190004 رضا بيگلري الشتر اولویت اول 68.41 
34 68142190014 مهدي پاپي زاده الشتر اولویت اول 68.40 
35 68013490013 احمد عليزاده الشتر اولویت دوم 67.74 
36 68142190018 فرشاد حاجي پور الشتر اولویت اول 67.69 
37 68142190019 نيما حسنوند الشتر اولویت اول 67.55 
38 68142190043 محمد ندري پ محمد کریم الشتر اولویت اول 67.54 
39 68142190003 آرمان نورمحمدي الشتر اولویت اول 66.92 
40 68013490008 سيدرضا حسيني فر الشتر اولویت دوم 66.66 
41 68013490011 علي صيادي نظرآباد الشتر اولویت دوم 66.51 
42 68142190030 محمد علي پورباغي الشتر اولویت اول 65.87 
43 68142190062 محمد مهدي نعمتي فيروزآباد الشتر اولویت اول 65.12 
44 68013490016 پيام ميرزانيا الشتر اولویت دوم 64.96 
45 68013490010 محمد دلفاني الشتر اولویت دوم 64.80 
46 68013490012 اميرحسين طهماسبي الشتر اولویت دوم 64.61 
47 68142190007 محمدحسين ابوالفتحي الشتر اولویت اول 64.52 
48 68142190048 محمد نورمحمدي الشتر اولویت اول 64.10 
49 68142190061 رضا جوانمرد الشتر اولویت اول 63.97 
50 68142190024 محمد حق نيا الشتر اولویت اول 63.91 
51 68142190016 امير حسين جلوياري الشتر اولویت اول 63.48 
52 68143490019 محسن سبزي الشتر اولویت اول 63.08 
53 68142190055 محمد ظهراب نيا الشتر اولویت اول 62.85 
54 68142190026 محمد رحيمي الشتر اولویت اول 62.66 
55 68013490003 محمد اميري پ حمید الشتر اولویت دوم 62.40 
56 68142190068 امير محمد حاجي الشتر اولویت اول 62.34 
57 68142190044 علي نصيرپوردکاماوند الشتر اولویت اول 62.32 
58 68142190013 مرتضي برهمندي الشتر اولویت اول 62.15 
59 68013490022 حسن بسطامي الشتر اولویت دوم 62.07 
60 68013480002 علي حسنوند پ علیمردان الشتر اولویت دوم 62.03 
61 68142190031 مهدي علي مرادي الشتر اولویت اول 61.90 
62 68142190064 سعيد اسدي الشتر اولویت اول 61.79 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان مولوی ازنا   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 69163690122 حامد جودكي ازنا اولویت اول 84.62 
2 69163690134 سجاد موسويان ازنا اولویت اول 80.91 
3 69163690004 علي عداله پور ازنا اولویت اول 80.29 
4 69163690105 كيوان براتي ازنا اولویت اول 76.88 
5 69163690143 اميرمحمد دهقان ازنا اولویت اول 76.28 
6 69163690022 علي کريمي ازنا اولویت اول 76.15 
7 69163690049 امير رضا جاپلقي ازنا اولویت اول 76.09 
8 69163690136 حسين نوروزي ازنا اولویت اول 75.73 
9 69163690021 احسان مرزبان ازنا اولویت اول 73.49 
10 69163690114 سيدعليرضا صالحي ازنا اولویت اول 72.19 
11 69163690148 مهدي صالحي ازنا اولویت اول 71.97 
12 69163690050 سيدرضا ميرعماذ ازنا اولویت اول 70.97 
13 69163690147 سيدعلاء‌ الدين ميرموسوي ازنا اولویت اول 70.31 
14 69163690116 مصطفي ميرزائي ازنا اولویت اول 69.64 
15 69163690100 سعيد عبدالوند ازنا اولویت اول 69.14 
16 69163690125 حسين سبحاني ازنا اولویت اول 68.71 
17 69163690130 محمد لك ازنا اولویت اول 67.90 
18 69163690119 حسين اداوي ازنا اولویت اول 67.83 
19 69163690093 عباس اسفندياري ازنا اولویت اول 67.73 
20 69163690092 علي ستوده ازنا اولویت اول 67.55 
21 69163690048 محمد حيدري ازنا اولویت اول 67.18 
22 69163690123 پوريا حبيبي ازنا اولویت اول 66.95 
23 69163690110 ابوالفضل رضائي ازنا اولویت اول 66.32 
24 69163690154 متين دبيري ازنا اولویت اول 66.02 
25 69163690108 مصطفي حيدري ازنا اولویت اول 65.85 
26 69163690117 محمد هموله ازنا اولویت اول 65.74 
27 69163690106 محمد توكلي ازنا اولویت اول 65.63 
28 69163690104 حميد اميري ازنا اولویت اول 65.58 
29 69163690045 ياسين معصومي ازنا اولویت اول 65.52 
30 69163690146 اميرحسين شريفي ازنا اولویت اول 65.45 
31 69163690107 محمد تيموري ازنا اولویت اول 65.15 
32 69163690033 علي جان بزرگي ازنا اولویت اول 64.72 
33 69163690127 محمد عظيمي ازنا اولویت اول 64.51 
34 69163690042 پويا ميرزائيان ازنا اولویت اول 64.50 
35 69163690094 مصطفي اميديان ازنا اولویت اول 64.30 
36 69163690097 حسين رضائي ازنا اولویت اول 63.62 
37 69163690132 محمد اسدالهي ازنا اولویت اول 63.14 
38 69163690128 علي كشاورز ازنا اولویت اول 62.69 
39 69163690041 علي صادقي ازنا اولویت اول 62.56 
40 69163690150 ابوالفضل كشاورز ازنا اولویت اول 62.27 
41 69163690047 محمد مهدي جان بزرگي ازنا اولویت اول 61.83 
42 69163690032 جواد خدابخشي ازنا اولویت اول 61.70 
43 69163690101 حميد گرجي ازنا اولویت اول 61.53 
44 69163690013 حسين روشني ازنا اولویت اول 61.45 
45 69163690063 سيد رضا صالحي راد ازنا اولویت اول 61.44 
46 69163690030 بهنام هداوند ازنا اولویت اول 60.54 
47 69163690145 جواد لك هندري ازنا اولویت اول 60.31 
48 69163690064 مهدي مرادي ازنا اولویت اول 60.12 
49 69163690109 فردين درويشي ازنا اولویت اول 59.96 
50 69163690054 داوود جوکار ازنا اولویت اول 59.94 
51 69163690025 سيد طه هاشمي ازنا اولویت اول 59.93 
52 69163690044 جواد دهقان ازنا اولویت اول 59.90 
53 69163690026 سعيد لک ازنا اولویت اول 59.80 
54 69163690141 جواد عبدالوند ازنا اولویت اول 59.43 
55 69163690037 عليرضا دهقان ازنا اولویت اول 59.36 
56 69163690126 سيدعلي صالحي ازنا اولویت اول 59.26 
57 69163690055 رضا اسدي ازنا اولویت اول 59.13 
58 69163690034 احسان خلفي ازنا اولویت اول 59.04 
59 69163690138 محمدجواد مرادي ازنا اولویت اول 58.82 
60 69163690121 احمدرضا توني چشمه سلطاني ازنا اولویت اول 58.81 
61 69163690139 حسين خدابخشي ازنا اولویت اول 58.59 
62 69163690102 محمد مهدوي ازنا اولویت اول 58.53 
63 69163690003 صابر صالحي ازنا اولویت اول 58.14 
64 69163690099 سيدپويا صالحي فر ازنا اولویت اول 58.06 
65 69163690027 علي دهقان ازنا اولویت اول 58.05 
66 69163690131 حسن نصيري ازنا اولویت اول 57.70 
67 69163690031 مسعود مرادي ازنا اولویت اول 56.88 
68 69163690011 سهند پاپي ازنا اولویت اول 56.65 
69 69163690056 حسين جوکار ازنا اولویت اول 56.59 
70 69163690133 ابوالفضل كلبري ازنا اولویت اول 56.49 
71 69163690103 حسين ميرزائي ازنا اولویت اول 56.43 
72 69163690038 ميلاد جمالي ازنا اولویت اول 56.43 
73 69163690113 سهراب سيف آبادي ازنا اولویت اول 56.41 
74 69163690152 سجاد آبزن ازنا اولویت اول 56.36 
75 69163690135 مسعود بيرالوند ازنا اولویت اول 56.14 
76 69163690066 محمد آرين ازنا اولویت اول 55.74 
77 69163690023 پويا کامراني ازنا اولویت اول 55.74 
78 69163690083 علياکبر باقري ازنا اولویت اول 55.22 
79 69163690060 عليرضا خليلي ازنا اولویت اول 55.17 
80 69163690137 احسان گرجي ازنا اولویت اول 54.70 
81 69163690088 عليرضا کرمي ازنا اولویت اول 54.63 
82 69163690112 سياوش سيف آبادي ازنا اولویت اول 53.96 
83 69163690074 محمد دهقاني ازنا اولویت اول 53.88 
84 69163690077 سياوش عبدالوند ازنا اولویت اول 53.60 
85 69163690014 محمد جديدي ازنا اولویت اول 53.52 
86 69163690009 محمود عزيزي ازنا اولویت اول 53.40 
87 69163690053 علي صالحي ازنا اولویت اول 52.71 
88 69163690020 محمد رضا درويشي ازنا اولویت اول 52.51 
89 69163690019 عليرضا رضائي ازنا اولویت اول 52.31 
90 69163690035 علي ملکي ازنا اولویت اول 52.17 
       
       
اسامی داوطلبین آزمون ورودی  دبیرستان های استعدادهای درخشان  و نمونه دولتی      دبیرستان نواب صفوی حرم آباد   
ردیف شماره داوطلب نام  نام خانوادگی شهرستان اولویت انتخابی نمره کل سهمیه داوطلب
1 51012280013 سيد عرفان موسوي ناحیه یک اولویت دوم 65.45  سهمیه شاهد
2 51012280025 علي اورامي دزفولي ناحیه یک اولویت دوم 63.97  سهمیه شاهد
3 51022180007 عليرضا قهرماني ناحیه یک اولویت اول 63.62  سهمیه شاهد
4 51012280028 غلامرضا عباس نژاد پشم ناحیه یک اولویت دوم 63.55  سهمیه شاهد
5 51012280014 امير حسين رحيمي نسب ناحیه یک اولویت دوم 62.02  سهمیه شاهد
6 51012280008 محسن منتي داود ناحیه یک اولویت دوم 61.76  سهمیه شاهد
7 51022280005 عرفان دالوند ناحیه یک اولویت اول 61.56  سهمیه شاهد
8 51012280026 امير حسين جعفري ناحیه یک اولویت دوم 60.65  سهمیه شاهد
9 51012280023 علي مرادي مطلق ناحیه یک اولویت دوم 59.43  سهمیه شاهد
10 51012290249 روزبه ميرزايي طاقي ناحیه یک اولویت دوم 81.72 
11 51012290162 رضا زبردست ناحیه یک اولویت دوم 80.04 
12 51012290077 رضا حسنوند ناحیه یک اولویت دوم 79.98 
13 51012290187 بهنام پيريان شيخي ناحیه یک اولویت دوم 79.49 
14 51012290226 اميررضا عبدالهيان ناحیه یک اولویت دوم 77.54 
15 51012290220 رضا صيدي نژاد ناحیه یک اولویت دوم 76.90 
16 51012280017 محمد جواد محمدي ناحیه یک اولویت دوم 75.81 
17 51012290380 ياسر ياري ناحیه یک اولویت دوم 75.71 
18 51012290302 علي رضانژادي ناحیه یک اولویت دوم 75.36 
19 51012290150 حسن سپهوند ناحیه یک اولویت دوم 75.29 
20 51012290336 هامون کرمي ناحیه یک اولویت دوم 74.41 
21 51012290189 عليرضا جاني سرناوي ناحیه یک اولویت دوم 74.28 
22 51012290235 پويا فيضي نژاد ناحیه یک اولویت دوم 73.96 
23 51012290190 سبحان جمشيدي منفرد ناحیه یک اولویت دوم 73.92 
24 51012290221 عليرضا طالعي ناحیه یک اولویت دوم 73.90 
25 51012290353 امير حسين نيازي ناحیه یک اولویت دوم 73.86 
26 51012290228 عليرضا علي حسيني ناحیه یک اولویت دوم 73.60 
27 51012290231 ابوالفضل غلاميان ناحیه یک اولویت دوم 73.57 
28 51012290279 مبين بهرامي ناحیه یک اولویت دوم 73.48 
29 51012280024 رضا امرايي ناحیه یک اولویت دوم 73.42 
30 51012290040 ميثم فتح گنجي ناحیه یک اولویت دوم 73.21 
31 51012290045 طاها حسنوند ناحیه یک اولویت دوم 72.72 
32 51012290225 رضا عباس ابادي ناحیه یک اولویت دوم 72.43 
33 51012280004 علي ياوريان ناحیه یک اولویت دوم 72.33 
34 51012280015 امير رضا صادقي  محصلي ناحیه یک اولویت دوم 72.20 
35 51012290022 سهند مرادي ناحیه یک اولویت دوم 72.02 
36 51012290374 محمد يعقوبي ناحیه یک اولویت دوم 71.97 
37 51012290194 اتابک حاتمي کيا ناحیه یک اولویت دوم 71.72 
38 51012290230 عليرضا غلامي مقدم ناحیه یک اولویت دوم 71.50 
39 51012280007 محمد تيموري ناحیه یک اولویت دوم 71.45 
40 51012290379 علي علي مرادي ناحیه یک اولویت دوم 71.36 
41 51012290039 علي حسنوند ناحیه یک اولویت دوم 71.06 
42 51012290157 محمد افشار ناحیه یک اولویت دوم 70.99 
43 51012280002 محمد چگني ناحیه یک اولویت دوم 70.68 
44 51012290217 بهراد شجاعي ناحیه یک اولویت دوم 70.51 
45 51012290101 عباس کاکولوند ناحیه یک اولویت دوم 70.45 
46 51012290357 احمدرضا يوسفوند ناحیه یک اولویت دوم 70.34 
47 51012290260 محمدرضا يزداني ناحیه یک اولویت دوم 69.98 
48 51012290237 ميلاد کوليوند ناحیه یک اولویت دوم 69.84 
49 51012290207 احمد رحيمي ناحیه یک اولویت دوم 69.80 
50 51012290360 رضا بيرانوند ناحیه یک اولویت دوم 69.69 
51 51012290027 عماد جمشيدي منفرد ناحیه یک اولویت دوم 69.65 
52 51012280021 سبحان شاه ياري ناحیه یک اولویت دوم 69.63 
53 51012290261 حسين  اميد علي ناحیه یک اولویت دوم 69.51 
54 51012290026 مبين بهاروند ناحیه یک اولویت دوم 69.50 
55 51012290242 علي رضا محمد ي ناحیه یک اولویت دوم 69.45 
56 51012280006 حميدرضا جهانيان ناحیه یک اولویت دوم 69.44 
57 51012290394 محمد ساکي نژاد ناحیه یک اولویت دوم 69.43 
58 55012290001 اميررضا حسنوند ناحیه 2 اولویت دوم 69.15 
59 51012290108 اميرمسعود زين العبادي روزبهاني ناحیه یک اولویت دوم 69.02 
60 55022190002 علي الونديان ناحیه 2 اولویت اول 68.68 
61 51012290071 ميلاد هاتفي شجاع ناحیه یک اولویت دوم 68.64 
62 51012290288 احمد حسيني ناحیه یک اولویت دوم 68.62 
63 51012290391 سيد سينا پور هاشميان ناحیه یک اولویت دوم 68.33 
64 51012290185 محمدرضا پاکدل ناحیه یک اولویت دوم 68.11 
65 51012290309 شاهين شاهيوند ناحیه یک اولویت دوم 67.91 
66 51012290013 رضا مولائي پور ناحیه یک اولویت دوم 67.87 
67 51012290243 علي محمود پوريان ناحیه یک اولویت دوم 67.82 
68 51012290328 پيام فرهنگي ناحیه یک اولویت دوم 67.62 
69 51012290297 اميررضا رحيمي پناه ناحیه یک اولویت دوم 67.49 
70 51012290177 علي الوندي ناحیه یک اولویت دوم 67.43 
71 51012290106 اميرحسين حيدري نژاد ناحیه یک اولویت دوم 67.30 
72 51012290240 اميراشکان گنجي ناحیه یک اولویت دوم 66.90 
73 51012290160 محمد دهقان پور ناحیه یک اولویت دوم 66.89 
74 51012290286 محمد جليلوند ناحیه یک اولویت دوم 66.83 
75 51012290051 محمد جواد تيموري ناحیه یک اولویت دوم 66.74 
76 51022190008 محمد مهدي حيدري ناحیه یک اولویت اول 66.74 
77 51022190050 رامين حيدريان ناحیه یک اولویت اول 66.68 
78 51012290298 خشايار رحيمياني ناحیه یک اولویت دوم 66.53 
79 51012290314 علي شيري ناحیه یک اولویت دوم 66.30 
80 51012290167 محب عبدي بسطامي ناحیه یک اولویت دوم 66.29 
81 51012290313 اميررضا شمسي خرم آبادي ناحیه یک اولویت دوم 66.26 
82 51012290269 نيما اسدالهي ناحیه یک اولویت دوم 66.25 
83 51012290199 حسن حيدري ناحیه یک اولویت دوم 66.23 
84 51012290258 محمد هراتي ناحیه یک اولویت دوم 66.20 
85 51012290024 علي رضا ياوريان ناحیه یک اولویت دوم 66.17 
86 51012290034 محمد امين ياري ناحیه یک اولویت دوم 65.97 
87 51012290369 مهدي فرهادي پور ناحیه یک اولویت دوم 65.73 
88 51012290331 حسين قاسمپور گاوکش ناحیه یک اولویت دوم 65.65 
89 51022290050 مهدي نظري ناحیه یک اولویت اول 65.51 
90 51012290197 اميرحسين حقيقت منش ناحیه یک اولویت دوم 65.45 
91 51012280013 سيد عرفان موسوي ناحیه یک اولویت دوم 65.45 

برچسب‌ها: اسامی پذیرفته شده گان دبیرستانهاومدارس نمونه دولتی

تاريخ : دوشنبه ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ | 9:44 | نویسنده : احد کردستانی |